27 1 63 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Het Bestuur van het Gemeentelijk Werkloozenfonds, i H. De Wilde, Voorzitter J. G. Kruis, Secretaris. Indien de Bestuurdersbond wenscht schrapping van de bepaling betreffende het zich aanmelden aan de Gemeente lijke Arbeidsbeurs, dan kan hij zich wenden tot den Ge meenteraad met verzoek om alsnog in de Noodregeling een afwijking van het vierde lid van artikel 12 der Verordening op te nemen. De Bestuurdersbond heeft dat niet gedaan, en de tot dien Bond behoorende werkloozenkassen hebben zich bij het Gemeentelijk Werkloozenfonds aangesloten met de wetenschap van den eisch der Verordening, dat de werk- loozen zich dagelijks bij de Gemeentelijke Arbeidsbeurs hebben aan te melden. Inmiddels zij bij voorbaat opgemerkt voor het geval men op eenigerlei wijze tot een voorstel om de Verordening op bedoeld punt te wijzigen, moeht komen dat ons Be stuur zeer beslist ontraadt op dat voorstel in te gaan. Op grond van het bovenstaande heeft ons Bestuur de eer U te adviseeren geen voorstel tot wijziging van de Verorde ning op het Gemeentelijk Werkloozenfonds, waartoe door den arbiter wordt uitgenoodigd, bij den Gemeenteraad in te dienen en inmiddels den a r bi ter om onder bijvoe ging van een afschrift van dit advies, te verzoeken in zijn uitspraak van 7 December j.l. wijziging te willen brengen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 963