27 64 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Bijlage X. GEMEENTERAAD. BIJLAGEN VAN DE HANDELINGEN 1915. ’s-Gravenhage, 26 Januari 1915. No. 84. Deze uitspraak is hier niet afgedrukt, aangezien zij reeds als BÜlage IX in dit Verslag voorkomt. Bij missives van 15 en 17 December 1914 ontvingen Burge meester en Wethouders van den Minister van Financiën afschriften van een tweetal scheidsrechterlijke uitspraken van Mr. H. L. Drucker in een tweetal ongeveer gelijke ge schillen gerezen tusschen het Gemeentelijk Werklozen fonds eenerzjjds en den Haagschen Bestuurdersbond, als vertegenwoordiger van eenige werkloozenkassen, en de Centrale Werkloozenkas van de Handelsreizigefsvereeni- ging „Eendracht” anderzijds. De uitspraak luidde als volgt: Bij missives van Uwe Excellentie van 15 December 1914 no. 1113 en van 15 December 1914 no. 1129 mochten wij af schriften ontvangen van de scheidsrechterlijke uitspraken van Prof. Mr. H. L. Drucker in een tweetal geschillen, n.l. tusschen het Gemeentelijk Werkloozenfonds eenerzjjds en den Haagschen Bestuurdersbond, als vertegenwoordiger van eenige werkloozenkassen, en de Centrale Werkloozen kas van de Handelsreizigersvereeniging „Eendracht” an derzijds. Bij die uitspraken wordt het Gemeentebestuur van ’s-Gra venhage uitgenoodigd wijziging te brengen in zijne regeling van het Gemeentelijk Werkloozenfonds, zoodanig dat althans met betrekking tot die vereenigingen, welke naar Bij de overweging van het gevolg, hetwelk aan de uit spraak ware te geven rees bij Burgemeester en Wethouders de vraag of in casu een scheidsrechterlijke uitspraak kon worden gevraagd, en, nu zij gegeven is, of zij wel als geldig en bindend voor de Gemeente kon worden aanvaard. Nadat terzake advies was ingewonnen van het bestuur van het Gemeentelijk Werkloozenfonds richtten Burgemeester en Wethouders zich tot den Minister van Financiën, met het volgende schrijven, d.d. 30 December 1914, Afd. R. A. no. 27216/1:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 964