27 71 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Het bovenstaande moge tevens als praeadvies dienen op het bij Raadbesluit van 25 Januari j.l. in handen van Bur gemeester en Wethouders gestelde voorstel van het Raads lid Hoejenbos (Bijlagen 1915, no. 28) voor zoover het 2e punt daarvan betreft. Burgemeester en Wethouders, VAN KARNEBEEK. De Secretaris, M. VAN REENEN. J verplichting van het bestuur der betrokken kas, om toezicht te houden op het bestaan, de oorzaak en den duur der werk loosheid. De afwijking zal natuurlijk alleen betrekking kunnen hebben op die vereenigingen, welke naar aanleiding van de noodregeling zijn toegetreden of alsnog mochten toetreden. Dientengevolge hebben zij de eer den Gemeenteraad voor te stellen, om alsnog goed te keuren, dat, voor zoover en zoolang als zulks voor de uitvoering der noodregeling wordt vereischt, worde afgeweken van artikel 12, 4e lid, van de Verordening op het Gemeentelijk Werkloozenfonds (Verz. 1908, no. 10) in dier voege, dat met betrekking tot die vereenigingen, welke naar aanleiding van de noodregeling zijn toegetreden of alsnog toetreden en tegen de geldende regeling bezwaar hebben, de verplichting der werklooze leden tot dagelijksche aanmelding bij de Arbeidsbeurs ver valt en dat daarvoor als voorwaarde voor de toelatjng der vereeniging in de plaats zal treden de verplichting der vereeniging toezicht te houden op het bestaan, de oorzaak en den duur der werkloosheid. De regeling van de wijze, waarop het Bestuur van het Gemeentelijk Werkloozenfonds dienovereenkomstig zich zal kunnen overtuigen van de behoorlijkheid van de uitoefe ning van deze controle, die voortaan niet meer door de Arbeidsbeurs maar door de werkloozenkas. zelve zal worden uitgeoefend, zal aan het Fondsbestuur zelf zijn over te laten, met bepaling, dat, indien blijkt, dat dit toezicht niet behoorlijk wordt uitgeoefend, na voorafgaande waarschu wing de toelating der vereeniging kan worden ingetrokken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 971