27 72 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Bijlage XL MINISTERIE VAN FINANCIËN. Afdeeling: W. V. ’s-Gravenhage, 15 Dec. 1914. No. 1140. II. 'üitkeerlngen aan leden, wonende buiten de gemeente, die het werkloozenfonds oprichtte, doch in de onmiddelUJke nabijheid daarvan. I. Toelating tot de noodregeling voor leden, wonende buiten de gemeente, waar een werkloozenfonds is opgericht, doch in de on mid dellijke nabijheid daarvan. Onderwerp: Werkloozen verzekering. -o- Het is mij gebleken, dat de circulaires van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, d.d. 22 Augustus 1914 La C., Afdeeling Arbeid, en 28 September 1914, no. 106, Cen traal Bureau Werkloosheidsverzekering, omtrent enkele punten bij de uitvoering der noodregeling twijfel hebben gelaten.’ Daarom heb ik de eer, ter verduidelijking van sommige onderdeden der regeling, nog het volgende mede te deden: In de circulaire van 22 Augustus 1914, La. C., Afdeeling Arbeid, wordt vermeld, dat eene werkloozenkas, die onder de noodregeling valt, ook voor de leden, die niet wonen in de gemeente zelf, welke het fonds oprichtte, dpeh wel inde o n m i d d e 11 ij k e nabijheid van deze, aanspraak heeft op steun uit het gemeentelijk werkloozenfonds, waarbij zij ten behoeve der noodregeling is aangesloten. De bedoeling is, dat deze bepaling ook geldt voor zuiver p 1 a a t s e- 1 ij k e w e r k 1 o o z e n k a s s e n ten behoeve van die leden, die in de onmiddellijke nabijheid wonen der gemeente, bij welker fonds de kas is ingeschreven. In de circulaire van 28 September 1914, no. 106. wordt sub IXd vermeld, dat de bijslag op de uitkeeringen aan bovenbedoelde leden geheel voor rekening van het Rijk komt. De vraag, hoe het gaat met de u i t k e e r i n g aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 972