27 1 74 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Eerstbedoeld bedrag moet stellig V. Uitkeeringen hü gedeeltelijke werkloosheid, als de reglementen die niet kennen. VII. Uitkeeringen bU gedeeltelijke werkloosheid, wanneer geregeld hij korte tussehenpoozen wordt gewerkt, nomen weer dienen, om uitkeeringen uit de kas te doen. Het best wordt dit bereikt, doordat de kassen met het ge meentelijk fonds op geregelde tijden deze contributie ver rekenen in verband met de uitkeeringen. VI. Bedrag der uitkeeringen bij gedeeltelijke werkloosheid. l Er kunnen zich gevallen voordoen, waarin geregeld bij korte tussehenpoozen (om de week een volle week arbeid) wordt gewerkt. Nu schijnt hier en daar de opvatting te be staan, dat in zulke gevallen telkens over de week, waarin niet gewerkt wordt, de volle uitkeering moet worden gegeven, zoodat men deze werkloosheid niet zoude moeten Voorzoover noodig moge er de aandacht op gevestigd worden, dat de bedoeling der voorbeelden voor zoodanige uitkeeringen, gegeven bij de circulaire van 28 September 1914, no. 106, natuurlijk geenszins deze is, dat loon, uitkee ring en bijslag te zamen meer zouden mogen bedragen dan het gewone weekloon, daar beneden blijven. Er is uit de circulaires afgeleid, dat, wanneer het regle ment van een gemeentelijk w e r k 1 o o zenfonds geen bijslag bij gedeeltelijke werkloosheid kent, deze bijslag zoude moeten worden beschouwd als een zoodanige, waarin het Rijk voor de helft bijdraagt; ook, dat dit zou gelden, als het reglement eener werkloozenkas geen uitkee ringen bij gedeeltelijke werkloosheid kent. Dit is geenszins het geval. Zoo er gesproken wordt, in de circulaire van 28 September 1914, no. 106, van e x t r a-r e g 1 e m e n t a i r, dan ziet deze uitdrukking gelijk uit het verband duidelijk blijkt uitsluitend op afwijking van de termijnen, waaraan de uitkeeringen der werkloozenkassen en de bij slag der gemeentelijke fondsen vóór het in werking treden der noodregeling waren gebonden. Voor de uitkeeringen bij gedeeltelijke werkloosheid geldt, wat de Rijksbijdra- gen betreft, dezelfde regel als voor uitkeeringen bij ge heel e werkloosheid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 974