27 75 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. VIII. Centrale werkloozenkassen. IX. Lüst der nationale vakbonden met centrale werkloozenkassen. Gelijk in de circulaires is uiteengezet, worden de centrale werkloozenkassen van nationale vakbonden als zoodanig bij de gemeentelijke werkloozenfondsen ten behoeve der nood- regeling ingeschreven, dus niet de plaatselijke afdeelingen. In sommige gemeenten brachten de bepalingen van de reglementen der gemeentelijke fondsen mede, dat de afdee lingen van nationale vakbonden met centrale werkloozen kassen eene afzonderlijke plaatselijke werkloozenkas vorm den; ten behoeve eener eenvormige toepassing en met het oog op eene betere verrekening der Rijksbijdragen worden deze plaatselijke werkloozenkassen tijdens de noodregeling beschouwd als te behooren tot de centrale werkloozenkas sen. In enkele uitzonderingsgevallen is daarvan aan de betrokken gemeentelijke fondsen mededeeliug gedaan. beschouwen als gedeelte.! ij ke werkloosheid, doch tel kens voor de week, waarin geen arbeid wordt verricht, als g e h e e 1 e werkloosheid. Dit is in strijd met de beteekenis van het begrip „g e d e e 11 e 1 ij k e werkloosheid”, met de billijkheid tegenover anderen, die met verkorten arbeids duur of met inkrimping van het aantal dagen per week werken, en met de bedoeling der noodrege ling. Zulke werkloosheid is zeer zeker te beschouwen als gedeeltelijke werkloosheid, die zich uitstrekt over eene langere periode dan eene week. Men zal in zoodanige ge vallen b.v. twee opeenvolgende weken te zamen moeten nemen, en het gemiddeld verdiende loon hebben te beschou wen als basis voor de berekening der gedeeltelijke uit- keering. Ter vergemakkelijking van de taak der gemeentelijke werkloozenfondsen, met het oog o.a. op het bepaalde sub III en IV in de circulaire van 28 September 1914, no. 106, volgt hieronder een lijst van die nationale vakbonden, welke, blijkens het door mij ingesteld onderzoek, moeten worden aaugemerkt als hebbende eene centrale werkloozenkas voor a 11 e of s o m m i g e afdeelingen. Om misverstand te voorkomen, moeten bij de toepassing der noodregeling slechts deze als zoodanige nationale vak bonden met centrale werkloozenkas worden aaugemerkt, tenzij van eene afwijking der lijst nader wordt kennis gegeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 975