27 76 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Lijst van nationale vakbonden met centrale werkloozenkas. 1. 8. 11. 12. 23. 24. 25. 21. 22. 13. 14. 9. 10. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Algemeene Nederlandsehe Bond van Arbeiders(-sters) in het Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerkingbedrijf. Nederlandsehe Bond van Boekverkoopersbedienden Nederlandsehe Christelijke Bouwarbeidersbond Algemeene Nederlandsehe Diamantbewerkersbond. Christelijke Vereeniging van Diamantbewerkers. Nederlandsehe R.K. Diamantbewerkersvereeniging. R.K. Bond van Glas- en Aardewerkers „God en ons Recht”. Algemeene Nederlandsehe Bond van Goud- en Zilver smeden en aanverwante vakgenooten. Ned. R. K. Grafische Bond. Algemeene Nederlandsehe Bond van Handels- en Kan toorbedienden. Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mereurius”. Ned. R. K. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbe dienden „St. Franciscus van Assisië” (uitsluitend voor in de betreffende circulaire met name aangegeven afdeelingen). Handelsreizigersvereeniging „Eendracht”. Nederlandsehe Vereeniging van Christelijke Kantoer en Handelsbedienden. Nederlandsehe Lito-, Foto- en Chemigrafenbond. Nederlandsehe R. K. Lito-, Foto- en Chemigrafenbond. Algemeene Nederlandsehe Metaalbewerkersbond. Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland. Nederlandsehe R.K. Metaalbewerkersbond. Bond van Nederlandsehe Christelijke Meubelmakers, Behangers, Stoffeerders en aanverwante vakgenooten. Nederlandsehe Mijnwerkersbond. Algemeene Nederlandsehe Opzichters- en Teekenaars- bond. Ned. Vereeniging van Rijtuig- en Carosseriebewerkers en aanverwante vakken. Ned. R.K. Schoen- en Lederbewerkersbond (uitsluitend voor enkele in een vroeger schrijven nader aangegeven afdeelingen). Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabakbewer kers in Nederland. Omtrent deze bonden vrage men vóór de inschrijving aan het Centraal Bureau Werkloosheidsverzekering nadere inlichtingen, omdat enkele punten nog niet geregeld zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 976