27 78 Bijlage XII. GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. ’s-Gravenhage, November 1914. Het Bestuur van het Gemeentelijk Werkloozen fonds, H. de Wilde, Voorzitter. J. G. Kruis, Secretaris. Aan de Besturen der aangesloten Werkloozenkassen. Wij brengen onder Uwe aandacht dat, in afwijking van zijn vorig besluit, door het Bestuur van het Gemeente- 1 ij k Werk looze n fonds besloten is, dat de wachttijd van 8 dagen niet in acht behoeft te worden genomen, indien tusschen twee perioden van werkloosheid door een werk loos lid minder dan 4 achtereenvolgende weken is gewerkt. (Te rekenen van 2 November 1914 af.) b. Als Kostwinner van een gezin beschouwd moet worden, niet alleen „de echtgenoot” en indien deze over leden is, één der „ongehuwde zoons”, maar ook zoons met ziekelijke vaders, en dat voorts ouder „echtgenoot” moet worden verstaan het hoofd van een gezin. Nimmer kan echter in één gezin meer dan één persoon als zoodanig worden aangemerkt. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 978