28 2 ff. Toen na het sluiten van de Effectenbeurs geen beleeningen op Effecten bij de bankiers konden worden gesloten, ging de Bank door met het geven van voorschot op zulke stukken en tot een zoodanig lager bedrag dat verwacht kon worden dat, niettegenstaande den oorlogstoestand, de beleening geen verlies voor de Bank zou opleveren. Van 1 Augustus tot 31 December 1914 werden 91 be leeningen op effecten meer gesloten dan in het zelfde tijdvak van het vorige jaar. Eenige niet afgeloste, te verkoopen effecten die, wegens sluiting van de Effectenbeurs, niet konden worden verkocht, werden voorloopig bewaard om voor dien verkoop betere tijden af te wachten. Na Augustus en tegen het einde des jaars vermeerderde geleidelyk de omzet in de kantoren der Bank, hetgeen in verband moet worden gebracht met de verbetering die over het algemeen in den socialen toestand kwam tengevolge van de, van verschillende zijden, ontvangen hulp, zooals Evenals andere ftnancieële instellingen ondervond de Bank moeilijkheden tengevolge van den zilvernood. Als maat regelen ter tegemoetkoming hieraan werden: 1°. de Beheerders der verschillende kantoren er op ge wezen de grootst mogelijke zuinigheid in acht te nemen bjj het uitgeven van zilvergeld; 2°. de pensioensvoorschotten in begin Augustus voorloopig slechts gedeeltelijk uitbetaald en wel voor zoover dat met bankpapier kon plaats hebben; 3°. de lossing van panden, waarvoor groot bankpapier werd in betaling gegeven, voorloopig geweigerd en 4°. de Nederlandsche Bank dagelijks bezocht om, zooveel mogeljjk, bankpapier om te wisselen in zilvergeld. De mobilisatie van het leger was oorzaak dat 8 ambtenaren en beambten voor den militairen dienst werden opgeroepen. Terwijl het gemis van een vierde gedeelte van het per soneel reeds tot groote moeielijkheden aanleiding gaf, was dit te meer bezwarend omdat onder de opgeroepenen zich bevonden twee Beheerders van Bijkantoren, één Beheerder- plaatsvervanger en drie, ook reeds met de taxatie van panden vertrouwde, klerken. In het daardoor ontstaan gebrek aan taxateurs in de Bijkantoren moest van uit het Hoofdkantoor worden voorzien. Ook werden, ter vervanging van het af wezige personeel, eenige tijdelijke beambten op den voet van art. fi, sub c van het Ambtenarenreglement in dienst gesteld. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAX LEEXING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 980