28 4 3. Beleende panden. Er werden beleend 217875 panden met een voorgeschoten bedrag van f 1.507.390,60 tegen 215112 panden ad f 1.570.221,64 in het vorige jaar. Een inbraak, gevolgd door diefstal, die in den nacht van 29 op 30 Januari in het Hoofdkantoor der Bank plaatshad, was aanleiding dat de bewaarplaatsen van goud en zijver in alle kantoren tot kluizen zyn verbouw'd. De buitengewone welvaart, die evenals in 1913, onder de visschersbevolking te Scheveningen heersehte, tengevolge van de gunstige resultaten van de haringvisschery, deed de beleeningen in het Bijkantoor te Scheveningen ook dit jaar weder verminderen en wel met 5383 panden. Na de afrekening toch met de visschers, die te Scheveningen slechts enkele malen per jaar en dan meestal over groote bedragen plaats heeft, behoefden velen, voor korter of langer tijd, geen gebruik te maken van de Bank. De polis der Brandassurantie, die op 31 December van dit jaar eindigde, werd vernieuwd voor hetzelfde bedrag als dat van de afioopende verzekering, namelijk voor f600.000,— Bijkantoor C, Doornstraat 1, te Scheveningen. D, Jan van Gojenstraat 99. E, Nieuwe Havendwarsstraat 2. De opneming van panden en kassen, zoowel door den Verificateur als door den Directeur, had volgens voorschrift plaats in het Hoofdkantoor en in alle Bijkantoren. Bovendien werden dit jaar alle panden in de verschillende kantoren gecontroleerd. Bij een door den Directeur, in Augustus, gehouden controle werd een onregelmatigheid in de administratie van een ambtenaar van een Bijkantoor ontdekt, die deswege door B. en W. niet-eervol werd ontslagen. De noodzakelijkheid bleek daaruit weder om de oontróle, in alle kantoren, meer dan thans mogelijk is, te doen plaats hebben. In verband daarmede wordt de vervulling der betrekking van Controleur, waarvoor in de begroeting de bezoldiging is uitgetrokken, zeer gewenscht geacht. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 982