28 i 12 Verkochte panden. 5. fi De openbare verkoopingen die geregeld in de eerste maand van elk kwartaal, en dus vier maal per jaar, werden gehouden, hadden dit jaar slechts drie maal plaats. Nadat toch in Augustus de oorlogstoestand was ingetreden en als gevolg daarvan eene vermindering van omzet in de meeste zaken viel waar te nemen werd de verkooping, die in October zou worden gehouden, voor onbepaalden tijd uitgesteld. De verkoopingen werden gehouden in het, aan het Hoofd kantoor grenzende, verkooplokaal in de Korte Lombard- straat. Volgens art. 78 van het Reglement (No. 9 van 1911) werd van de te houden veilingen bij aanplakbiljetten en in verschillende dag- en weekbladen aankondiging gedaan terwijl bovendien de beleeners in de verschillende kantoren, door uitreiking van strooibiljetten, gedurende een maand vóór elke verkooping, gewaarschuwd werden welke panden zouden worden verkocht en wanneer de verkooping zou plaats hebben. Als gevolg van het verminderde aantal veilingen werden dit jaar slechts verkocht 4764 panden ad f 27.770,75 tegen 6144 panden ad f 32.701,in het vorige jaar; een minder aantal dus van 1380 panden ad f 4.930,25. Het aantal veilingsdagen bedroeg 28 of respectievelijk 9, 8 en 11 dagen per verkooping. Er werden verkocht in: Januari: de onafgeloste panden, beleend in April, Mei en Juni 1913; April: de onafgeloste panden, beleend in Juli, Augustus en September 1913; Juli: de onafgeloste panden, beleend in October, November en December 1913, met toevoeging aan elke verkooping van de opgehouden en niet in den winkel verkochte panden van de vorige veiling benevens van eenige, reeds vroeger beleende, panden die om verschillende redenen eerst in dit jaar in den ver koop konden worden opgenomen. De in de hier volgende opgave voorkomende panden uit de beleening van Januari 1914 zyn de, bij den inbraak, gestolen panden waarvan de beleeners zich in December nog niet bij de Bank hadden aangemeld. By de eindafreke ning met de Assurantie Maatschappy zyn die panden beschouwd en geboekt als verkochte panden ten einde de uitkeering aan de beleeners op eene geregelde wijze te kunnen doen VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 990