2S 18 Saldo panden. Het saldo bedroeg op 1 Januari dezes jaars 41592 panden ad f 404680.21 en op 31 December 45704 panden ad f 450020.17 eene vermeerdering dus van 4112 panden ad f45339.96. Het hoogste saldo werd dit jaar bereikt op 4 November en bedroeg 47523 panden ad f 466163.13 en het laagste op 1 Januari, met het hierboven genoemde saldo. Onder de op 31 December aanwezige panden bevonden zich 393 rijwielen en 1106 naaimachines tegen respectievelijk 388 en 1114 op 31 December 1913. Het aantal gepensionneerden, op 31 December bij de Bank in voorschot, bedroeg 537 met een jaarlijksch pensioen van f 318109.42. Op 31 December van het vorige jaar waren deze cijfers 645 en f 349943.88. Bij de laatste opgave dient te worden opgemerkt dat de vermindering van het aantal gepensionneerden, bij de Bank in voorschot, is veroorzaakt door het overbrengen, in Januari van dit jaar, van meer dan 100 gepensionneerden bij de Stads Bank van Leening te Amsterdam, zooals bij 3 (Be leende panden) reeds is besproken. De rubrieksgewijze verdeeling van het saldo der Goud-, Zilver-, Linnen-, Wol-, en diverse panden op 31 December was als volgt: Het aantal panden bij eerste veiling opgehouden, omdat dc opbrengst niet voldoende was om daaruit al het aan de Bank verschuldigde te voldoen, bedroeg dit jaar 311 Goud en Zilverpanden ad f 2846.25 en 315 Linnen-, Wol- en diverse panden ad f 1163.75. Bij den onderhandschen verkoop, in den winkel, werden daarvan alsnog, zonder verlies, verkocht 219 Goud- en Zilver panden ad f 1146.75 en 175 Linnen-, wol- en diverse panden ad f766.25. Van de overige, die tot elk bod werden toegewezen in een volgende veiling, leverden enkele nog een overschot op van f 21.105 terwijl de meeste met verlies werden verkocht tot het bedrag van f 290.75. ├╝it de, voor elk kantoor, vastgestelde bijdrage van f 150. in laatstgenoemd verlies konden dit jaar alle verliezen op de verkoopingen worden betaald zoodat door geen der Be heerders van Bijkantoren daarin behoefde te worden bijge dragen. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEEN1NG. 6-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 996