27 8 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZEN'Fi'NDS. NAAM VAKBOND. 1 Sept. 1915 Centr. bond van Bouwvak - 6 Maart 1916 7 Febr. 1916 4 maanden 3 maanden 5 maanden 3 maanden Datum waarop de kas ten behoeve der noodregeling ingeschreven is (wordt). Datum waarop het j j buitengewoon I congres ge- I houden werd. Datum van I inwerking- I trading der I Centrale W erk- ioozenkas. Oprichting Centrale Werkloozenkas. Van de hier geboden gelegenheid werd aanstonds door de bouwvakarbeidersbonden en later ook door eenige andere organisaties, welke tot nog toe geen bondswerk- loozenkas bezaten, gebruik gemaakt om tot oprichting van zoodanige kas te geraken. Het hiervolgend staatje geeft van een en ander een beeld: 6 Dec. 1915 7 Febr. 1916 7 Febr. 1916 a maanden 4 maanden Ned. R.K. Kalk- en Steen- bewerkersbond „St. Jan” Alg. Ned. bond van Meubel makers, Behangers e.a.v. 7 Nov. 1915 29 Nov. 1915 van ons schrijven d.d. 7 Juni 1915, (bijlage Nr. X) werd door Burgemeester en Wethouders op advies van ons Bestuur aanvaard. Van de na 1 Augustus 1914 opgerichte kassen konden natuurlijk alleen die kassen worden toegelaten, welke inderdaad verzekering tegen werkloosheid ten doel hadden en die bovendien zoodanig georganiseerd en geregeld wa ren, dat geacht mocht worden, dat zij als werkloozenkas voldoende levensvatbaarheid zouden bezitten. Ten aanzien hiervan moet elke kas, die zich aanmeldt, op zich zelve worden beoordeeld. 3 April 1916 De ervaring van ons Bestuur is, dat in het algemeen nationale verzekering aanbeveling verdient boven plaat selijke. Hoe grooter het aantal deelnemers, hoe minder het risico wordt, zoodat- een landelijk georganiseerde werk loozenkas vanzelf meer levensvatbaarheid zal blijken te bezitten, dan een plaatselijke- kas. Is dus uit verzekerings- oogpunt de landelijke verzekering te verkiezen, voor de leden is er bovendien dit voordeel aan verbonden, dat bij overgang naar een andere afdeeling van den bond (dus bij verhuizing naar een andere Gemeente) de reeds verkregen rechten behouden blijven. Door het houden van een referendum in dezen bond is de totstandkoming van de Werkloozenkas eenigennate vertraagd. Door don i Minister be paalde wacht tijd in afwijking van het reglement. Ned. Schildersgezellenbond 22 Aug. 1915 Alg. Ned. Stucadojrsbond. 29 Aug. 1915 4 Sept. 1915 Alg. Ned. Timmerliedenb. 118/19 Sept.’15 6 Nov. 1915 Z..... ZZ Z arbeiders in Nederland. 19/20 Sept.'ló 4 Oct. 1915 96 Sept. 1915| 4 Oct. 1915

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1001