27 9 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. 1. 2. 3. 4. 5. 6. verzoek Hendrik”. In den loop van het jaar 1915 werd de aansluiting van de ’s-Gravenhaagsche Werkloozenkas bij ons Fonds ver broken en gelijk reeds in ons vorig jaarverslag werd mede gedeeld, had dit eveneens plaats met den Ned. R.-K. Bond van Fabriek^-, Haven- en Transportarbeiders „St. Willi- brordus” en met den Ned. R.-K. Sehildersgezellenbond „St. Lucas.” De terugbetaling door deze kassen van de vanwege ons Fonds ten onrechte genoten uitkeeringen is op regelmatige wijze geschied. Gelijk hiervoor reeds is ge zegd, werd ingevolge schrijven van den Minister van Financiën d.d. 20 Dec. 1915 bijlage Nr. XIX) de inschrijving van de Ned. Zeemansvereeniging „Volharding” voorloopig eveneens, als ingetrokken beschouwd. Door de toelating van de Centrale Werkloozenkas in 1915 van den: 1. Ned. R.-K. Bond v. Handels-, Kantoor- en Winkelbe dienden „St. Franciscus v. Assisië”; 2. Ned. Sehildersgezellenbond, en 3. Ned. R.-K. Slagersgezellenbond „St. Joris”, Met de vorming van Centrale Werkloozenkassen werd niet steeds het gewenschte resultaat bereikt. Slechts zij gewezen op de oprichting van een Centrale Werkloozen kas, reeds in Dec. 1914, van den Ned. R.-K. Meubelmakers-, Behangers- en Stoffeerdersbond en in Juli 1915 van den Nederlandschen Bond van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de Kleedingindustrie en aanverwante vakken, welke nog niet zijn toegelaten. De groote omvang der huis industrie, vooral in het kleermakersbedrjjf, waardoor ge gevens omtrent werkloosheid moeilijk te verkrijgen zijn, maakt het riehtig functionneeren eener werkloozenkas voor kleermakers vrijwel ónmogelijk. Van de inmiddels tot stand gekomen plaatselijke werk loozenkas vermocht geen enkele de goedkeuring van het Centraal-Bureau Werkloosheidsverzekering te verwerven, zoodat het verzoek om toelating tot ons Fonds van de volgende werkloozenkassen is afgewezen: Chr. Bond v. Bakkersgez., Choc, en Suikerbew. in Ned.; Glasbewerkersvereeniging „D. E. S.”; Ned. R.-K. Naaisters- en Kleermakersbond „St. Gerardus Majella”. Haagsche Stucadoors Vereeniging. Ned. R.-K. Sehildersgezellenbond „St. Lucas”. Ned. Slagersgezellenbond. Aan het einde van het jaar was nog in behandeling het van de Chr. Kuipersgezellenvereeniging „Prins

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1002