I i i 27 Ml 14 Alg. Ned. Timmerliedenbond Ouderstaand overzicht der werkloosheid naar het aantal dagen geeft een duidelijk beeld van den omvang der werk loosheid in de verschillende vakken. Opmerkelijk is bet zeer verschillende werkloosheids percentage in overigens gelijksoortige bonden. 2) VERSLAG GEMEENTELIJK WEKKLOOZENFONDS. NAAM WERKLOOZENKAS. 34,0 10.642,0 5.182 487 1.253 243 16,5 5 164,5 1.397 20,0 6.260,0 223 107,5 33.647,5 j 5.478 163 169,0 52.897,0 140 5.904 I 142,0 133 44.446,0 134,5 42.098,5 2.040 49 in 15,5 i j 3) Voor deze vergelijking is het aantal dagen van werkloosheid berekend per 1000 dagen van werkloosheidsverzekering. 119 84 49 191 180 175 130,0 79,5 389,5 11.737,5 15.650,0 142.258,5 31.050,0 13.302.5 11.894,0 37,5 50,0 454,5 40.690,0 24.883,5 121.913,5 115,0 42,5 38,0 14.033 4.172 3.004 I 452 314 253 c 4.851,5 •S3 st- 7.770 4.459 21.342 Gemiddeld j aantal leden dat bij i werkloosheid I recht op uit- j keuring heeft. 1.394 1.313 i 6.978 Aantal dagen, t dat de in kolom II be- I doelde personen, ten hoogste werkl. hadden kunnen z(jn. -d f §5 ■s Buiten beschouwing zijn gelaten de militairen en verder alle personen die korter dan 3 maanden lid hunner organisatie waren. 2) Deze getallen zijn verkregen door het gemiddeld aantal rechthebbende leden te vermenigvuldigen met het aantal werkdagen, dat de vereenigingen waren aangesloten. 7.414 I Ned. Chr. Bouwarbeidersbond, Afd. Den Haag Ned. K.K. Timmerliedenbond „St. Joseph”, Afd. Den Haag I „Onze Hulp is in den Naam des Heeren”j Ned. Chr. Bouwarbeidersbond, Afd. Scheveningen i Alg. Ned. Opz.- en Teekenaarsbond; Alg. Ned. Metaalbewerkersbond. Ned. R.K. Metaalbewerkersbond „St. Eloy” Chr. Metaalbewerkersbond Nederland Haagsehe Voegers vereen iging „Ons Belang” ’s-Grav. Werkloozenkas (waarn. tot 11 October). Opperlieden vereen iging D.E.S. i Metselaarsvereeniging D.V.V. Timmerliedenbond „St. Joseph”, i Ned. R.K., Afd. Scheveningen Ned. Schildersgezellenbond, Afd. Scheveningen. Ned. K.K. Kalk- en Steenbewer- I kersbond „St. Jan” Patrimonium

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1006