V. -lï 1 ?l ‘1 *1 27 27 7 t 7 i M Mi - •h> 't alss 5 I 7 1 34 j i 2 I I 3 2 I 9 11 37 12 41 32 14 166 16 25 68 26 18 59 109 99 305 34 94 11 89 6 1 122 25 139 26 1 10 7 2 4 2 1 1621 s I -= s I -S B-s B 3 I 3 61 7 I 28 2 3 2 9 5 2 i 14 29 26 21 101 12 13 4 19 1 1 i 4 3 2 1 4 I 2 7 4 3 i 31 3 9 i 17 8 4 11 29 14 2 3 i 1 2 I 2 1 3 2 1 7 1 1 2 4 I 3 I 3 1 3 12 I - 4 2 I 4 1 2 2 7 2 1 3 3 5 1 11 i 7 10 24 3 8 1 10 4 I - 2 6 1 I 4=’ Z I 1439 160 dagen 1607 146 5182 1253 4172 3004 1313 14033 1340 ■2040 5478 2046 1397 4459 7770 i 7064 21342 2359 6394 751 5904 387 63 7414 1394 6978 1245 42 424 4 I 1 I I c .1 1^ 7 I 7 I 1 3 J ëSSS --- 2 I 2 I - 3 I Êf 5S ÉS SSi h' J> 03 Oï Ol 03 ©0 sH CO I Aantal NAAM DEK WERKLOOZENKAS. 1 1 1 4 i 3 9 1 1 3 1 1 1 4 3 1 1 1 235 140 1:9 86 68 43 37 39 24 7 2 r> 1 1 2 Gemiddel de duur der werk loosheid (in heele getallen afgerond). 6 1 1 1 1 e' 7 2 5 l c s 1 1 1 7 1 1 2 1 n n n n n n n 1 17 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. DER WERKLOOSHEID. 16 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. OVERZICHT VAN DEN DUUR 14 2 36 12 62 13 C E 3 1 3 2 2 1 6 - Totaal aantal dagen van werk- loosheid. 140 104 102 94 94 84 84 81 80 78 77 75 71 71 70 69 68 68 66 64 63 61 55 50 48 42 42 34 22 13 7 6 n n n rr Y> n n n n n n n r> n n n 73 dagen Waarneming tot 1 Juni. j van 19 Augustus af. Totaal aantal werk- loozen. was. S jjl ÊS 241 45 54 14 6 118654 1 2 4 5 31 6 35 7 4 1 4 1 - 2 1 440 361 Waarneming tot 11 October. 2) Afd. Den Haag toegetreden 6 Dec. buiten beschouwing gelaten. 4| Waarneming 2 31 1 4 26 2 6 1 3 1 1 -- 2 Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbed. 3 Haagsche Voegersvereeniging „Ons Belang” 4 - - -I 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 8 Kr personen dat werkloos S E E W-< T- 6 4 6 2 2 31 4 4 4 10 13 I 21 38 3 15 1 i 24 18 3 1 20 1 1 2 6 3 2 1 - 3 6 8 4 2 i IN eu IV. IX. JllWViU MV rj V.XXVX..UWUU I 5 Ned. Christ. Bouwarbeidersbond, afd. Den Haag 15 Ned. Ver. van Rytuig- en Carosseriebewerkers. Ned. Schildersgezellenbond afd. Schev.2) „Door Patrimonium Sterk” Ned. R.K. Kalk- en Steenbew. bond „St. Jan”. Alg. Ned. Bond van Meubelm., Behangers e. a. v. Alg. Ned. Timmerliedenbond Alg. Ned. Typografenbond Ned. Zeemansver. „Volharding”3) R.K. Oud-Weezenvereeniging „St. Hieronymus” Onze Hulp is in den Naam des Heeren. Nat. Bond v. Hand.-en Kantoorbed. „Mercurius” Christelijke Typografenbond in Nederland. Ned. R.K. Timmerliedenb.„St.Joseph”afd.Haag Ned. Christel. Bouwarbeidersbond afd. Schev. Alg. Ned. Metaalbewerkersbond Ned. R.K. Meub. Beh. en Stoff.bond Ned. R.K. Lito-, Foto- en Chemigrafenbond A .N.B. v. Arb. i. hBakk.-, Choc.-, Suikerbe w.bedr Ned. R.K. Grafische bond „Leo XIII” Ned. R.K. Slagersgezellenbond, „St. Joris” 4) Ned. Chr. Meubelm. Behangers en Stoff. Bond Typografenver. „Door Eendracht t’Zaam Verb.” Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond. 6 3 1 Handelsreizigersvereeniging „Eendracht” 2 Alg. Ned. Bond >--j Ned. R.K. Timmerl.bond „St. Joseph” (Schev.) Opperliedenver. „Door Eendracht Sterk” Metsel.-Ver. „Door Verbroedering Verbetering” Alg. Ned. Opzichters- en Teekenaarsbond ’s-Gravenhaagsche Werkloozenkas Ned. Lito-, Foto- en Chemigrafenbond Ned R.K. Metaalbewerkersbond „St. Eloy”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1008