27 18 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. IV. Controle. Gelijk reeds terloops in het vorige jaarverslag werd medegedeeld, besloot de Gemeenteraad in zijn vergadering van 8 Februari, dat de werklooze leden van de bij ons Fonds aangesloten kassen niet langer verplicht zouden zijn hun kaarten dagelijks aan de Gemeentelijke Arbeids beurs te laten afstempelen, indien zij tot tevredenheid van ons Bestuur op andere wijze de aanmelding van werklooze leden dedeu'geschieden. Op grond van dit raadsbesluit werd door ons Bestuur een schrijven gericht aan alle werkloozenkassen, verzoe kende vóór 1 Maart te willen mededeelen, of zij hun leden van de verplichting tot dageljjksche aanmelding aan de Gemeentelijke Arbeidsbeurs al dan niet ontheven wensch- ten te zien. In verband met de omstandigheid, dat door den Haag- schen Bestuurdersbond over deze aangelegenheid een be weging in het leven werd geroepen, die den indruk maakte, alsof alle werkloozenkassen controle door middel van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs in hooge mate onge- wenscht achtten, zij er op gewezen, dat onder de 23 (van de 40) kassen, welke gebruik wenschten te blijven maken van de afstempeling der kaarten aan de Arbeidsbeurs (of voor de te Scheveningen woonachtige leden aan het Hulp- bureau van Bevolking) er zelfs twee waren, die aange sloten zijn bij den Haagschen Bestuurdersbond, n.L: 1. Alg. Ned. Bond van Arbeiders in het Bakkers-, Choc, en Suikerbew.-bedrijf en 2. Ned. Zeemansvereeniging „Volharding”. Eerstgenoemde bond kwam echter spoedig op zijn besluit terug en verzocht de controle onder eigen verantwoorde lijkheid te mogen doen. Ons Bestuur heeft gemeend, hier tegen geen bezwaar te kunnen maken. Wel werd uit ad ministratief oogpunt in onze circulaire van Februari (bijlage Nr. III) als termijn van antwoord gesteld 1 Maart, doch het raadsbesluit heeft in dit opzicht geen beperking gewild. Zes werkloozenkassen, die eerst hadden gebruik gemaakt van bovengenoemde bevoegdheid om zelf hun werklooze leden te controleeren, hebben gevraagd goed te keuren, dat hun leden ingeval van werkloosheid zich dagelijks weer aan de Gemeentelijke Arbeidsbeurs zullen melden, te weten: 1. Ned. Christelijke Bouwarbeidersbond, afd. Den Haag; 2. Ned. Christelijke Bouwarbeidersbond, afd. Scheveningen; 3. Nat. Bond van Handels- en Kant.-bed. „Mercurius”;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1009