27 19 VEESLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZEN'FONDS. 6. e. a. v. Stoffeerders- 4. 5. Christelijke Metaal be w.-bond in Nederland; Christelijke Bond van Sigaren- en Tabakbew. in Neder land, en Ned. R.-K. Timmerliedenboud „St. Joseph” afd. Sche- veningen. De hierna te noemen afdeelingen van Nationale Vak bonden voeren de controle onder eigen verantwoordelijk heid: Alg. Ned. Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerkersbedrijf. Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden. Ned. Lito-, Foto- en Chemigrafenbond. Alg. Ned. Metaalbewerkersbond. Alg. Ned. Bond van Meubelmakers, Behangers Alg. Ned. Opzichters- en Teekenaarsbond. Ned. Vereeniging van Rijtuig- en Carosseriebewerkers e. a. v. Ned. Schildersgezellenboud, afd. Den Haag en Scheve- ningen. Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond. Alg. Ned. Timinerliedenbond. Alg. Ned. Typografenbond. Handelsreizigersvereeniging „Eendracht”. Ned. R.-K. Meubelmakers-, Behangers- en bond „St. Antonius van Padua”. Ned. R.-K. Slagersgezellenbond „St. Joris”. Ned. R.-K. Timmerliedenboud „St. Joseph”, afd. Den Haag. In verband met de omstandigheid, dat was vastgesteld de controle op de werkloozenkassen, die de kaarten niet meer aan de Gemeentelijke Arbeidsbeurs wenscheu te laten afstempelen, niet geheel aan het Gemeentelijk Werkloozen- fonds te onttrekken, werd besloten om aan deze werk loozenkassen op te dragen, een gelegenheid te openen, zoo mogelijk bij een barer bestuursleden, in den voormiddag tusschen 912 uur, of in den namiddag tusschen 24 uur, teneinde daar de kaarten onder toezicht van een aan het kasbestuur verantwoordelijk persoon te laten afstempelen, waarbij ons Bestuur zich het recht voorbehield, daarop controle uit te oefenen. Hierdoor is het Fondsbestuur mede in staat gesteld zelfstandig de rechtmatigheid der gedane uitkeeringeu te beoordeelen. Bij de inzending der wekelijksche uitbetalingsstaten (quitantiën enz.) doet het kasbestuur door overlegging van de lijsten der handteekeningen en de afgestempelde eontrólekaarten van de uitgeoefende controle blijken. Behoudens kleine verschillen in den beginne, is er lang-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1010