27 20 VERSLAG GEMEENTELIJK WKRKLOOZENFONDS. zamerhand eenheid gekomen in de wijze van controle van kas- en Fondsbestuur. Vrij algemeen moesten de eigen ver klaringen van den werklooze als onvoldoende worden be schouwd en werd ook de Fondscontróle, welke aanvankelijk door sommige kassen als „niet noodzakelijk” werd voorge steld, niet langer overbodig geaeht. Aangezien de Gemeente een zóó groot geldelijk belang heeft bij de uitkeeringen (in 1915 is door het Gemeentelijk Werkloozenfonds gemiddeld per week f 1800.— uitgekeerd) is voor haar controle ge biedende eiseh. Deze controle moest met te meer nauw gezetheid worden gevoerd door het Fondsbestuur, nu in bijna alle gevallen de uitkeeringen allengs geheel voor rekening der Overheid waren gekomen en de werkloozen- kassen geen direct geldelijk belang hadden bij het bedrag der uitkeeringen. Ons Bestuur heeft gemeend een beroep te moeten doen op de welwillendheid der werkgevers om regelmatig in lichtingen te verschaffen, welke de controle zou kunnen vergemakkelijken (bijlage Nr. XIV). In een eenigszins constant en fabriekmatig bedrijf, waarin de werklieden in een centraal gebouw werken en meestal bij den werkgever persoonlijk bekend zijn, leverde het verstrekken van de door ons verlangde gegevens geen moeilijkheden op. Daarentegen was het voldoen aan ons verzoek voor be drijven met een groot aantal losse werkkrachten, vaak verdeeld over verschillende uitvoerders, niet zonder be zwaar. De geringe medewerking van sommige patroons maakte het ons niet altijd mogelijk voldoende gegevens omtrent werkloosheid of de verdiensten, in geval van „gedeelte lijke” werkloosheid, te verkrijgen. Zonder in bijzonderheden te treden moet worden gecon stateerd, dat in alle vakkringen ofschoon het daar in ’t algemeen aan discipline niet ontbreekt een aantal ge vallen van fraude aan het licht is gekomen, waaraan echter door de krachtige medewerking van de betrokken kas- besturen spoedig een einde werd gemaakt. Meermalen moest dan ook de ten onrechte genoten uit- keering op de werkloozen of op het kasbestuur worden verhaald. Al naarmate het besef bij de leden zal doordringen, dat die onregelmatigheden een gezonde ontwikkeling der werkloozenverzekering in den weg staan, zoodat hun be langen daardoor geschaad worden, zal ook de onderlinge controle meer beteekenis krijgen. Een uitzondering op den algemeen gunstigen regel der kasbesturen om alles in het werk te stellen, wat een goede

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1011