27 23 Wethouders in het hierbedoelde den niet meer dan de helft noodig hebben van hetgeen ge huwden behoeven, te moeten handhaven. Om duidelijk te doen uitkomen, dat wijziging in den door het raadslid Hoejenbos aangegeven zin, deze alles zins billijke verhouding in uitkeeriug tusschen gehuwden en ongehuwden zou verstoren, werd ten overvloede nog aan Burgemeester en Wethouders een uiteenzetting ge geven van de zienswijze van den Minister van Financiën inzake de hoegrootheid der uitkeeringen aan de werk- loozen. Tegen hoogere uitkeeringen (in casu aan gehuwden) bestond bij den Minister inderdaad bezwaar, aangezien het vanzelf gewenscht is, dat overal waar de Noodregeling geldt, de daarbij vastgestelde bedragen worden uitgekeerd. Deze bedragen, indertijd door de Verzekerings-Commissie uit den Werkloosheidsraad (waarin elke Vakcentrale ver tegenwoordigd is) met algemeene stemmen vastgesteld zijn opzettelijk zóó gekozen, dat zij zooveel mogelijk aan-^ sluiten bij de bedragen, die de werkloozenverzekering in normale tijden kent. Ook het Bestuur van het Nederlaudsch Verbond van Vakvereenigingen is het er over eens, dat in geen geval de werkloozenverzekering ontwricht moet wor den, door naar plaatselijke omstandigheden en naar de samenstelling der gezinnen, de uitkeeriug volgens inge wikkelde tarieven verschillend te doen zijn. Bovendien ontvangt in onze Gemeente iedere werklooze, dus ook de bij het Gemeentelijk Werkloozenfonds verzeker den voor zoover het tarief dit toelaat een suppletie van het plaatselijk Steun-Comité, zoodat ons Bestuur op deze gronden besloot Burgemeester en overweging te geven de aanneming van voorstel-Hoejenbos niet te bevorderen. Het praeadvies van Burgemeester en Wethouders op die motie luidde eveneens afwijzend (bijlage Nr. II). In de raadsvergadering van 8 Februari, waarin dit voor stel werd behandeld, nam de Raad echter een door het lid Warneke gedaan tusschen-voorstel aan, om wegens den langen duur van den oorlog, de werkloozen-uitkeering aan de personen, die tot de bovengenoemde categorie belmoren, te bepalen op f 3.99 per week, waardoor zij dus van het Steun-Comité, volgens het daar geldend tarief nog toeslag zouden kunnen krijgen. De uitkeeriug aan gehuwden bleef f 6.die aan ongehuwden,- geen kostwinners f 3.per week. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1014