27 26 VERSLAG GEMEENTELIJK WEKKLOOZENFONDS. VII. Contributie. r De Deensche Werkloosheidsraad evenwel heeft den af trek van gezinsinkomsteu wèl geregeld en ook ten onzent is dit element (behoefte) niet geheel onbekend in de werk- loozenverzekering. Zoo bevat het kasreglement van de indertijd bij ons Fonds aangesloten afdeeling van den Algemeenen Nederlandschen Slagersgezellenbond de vol gende bepaling (art. 28): „Het Bestuur behoudt het recht „uitkeering te weigeren aan hen, die voor eigen rekening „of voor rekening van anderen als bijverdienste zaken drijven, „filialen houden of pension hebben. Aan hen is „echter toegestaan een beroep op de algemeene ledenver gadering”. Verzekert men zich in het algemeen tegen onverwachte, door den verzekerde zelf niet te veroorzaken onheilen (als ziekte, ongeval, brand, inbraak, enz.), bij de werkloozen- verzekering daarentegen hebben, naast de oorzaken van zuiver industriëelen aard, in een aantal gevallen de ver zekerden op het al of niet ontstaan van werkloosheid zelf een vrij grooten invloed. Er bestaat, al naarmate van hun persoonlijke eigen schappen als ijver, aanleg, vakkennis en verder lichame lijke geschiktheid, leeftijd, enz. onder de, voor verzekering tegen werkloosheid in aanmerking komende personen een geheel verschillend werkloosheidsgevaar. Daarbij komt, dat om redenen, die uitsluitend verband houden met het bedrijf, de werkloosheidskans in het eene vak weer zeer veel van het andere verschilt. Aangezien omtrent de werkloosheid in het algemeen geen betrouwbare statistiek bestaat de stand der werk loosheidsverzekering hier te lande vóór de Noodregeling was van dien aard, dat van ervaring voor alle vakken niet kan worden gesproken, is het dus niet mogelijk de premie ook maar eenigszins juist vast te stellen. De con tributie voor de werkloozenverzekering moet derhalve ge schat worden. Zij varieert, wat de bij ons Fonds aangesloten kassen betreft, tusschen 140 cent per lid en per week. Een schijnbaar „hooge” contributie bleek soms onvoldoende om liet werkloosheidsrisico volledig te dekken. Van overeen stemming tusschen premie en uitkeering is vooralsnog geen sprake geweest. Vast staat evenwel, dat in het algemeen de bij een werk- loozenkas aangesloten personen niet voldoende tegen de gevolgen van werkloosheid gedekt zijn. In de vergaderingen van het Fondsbestuur is er reeds

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1017