u 27 26—50 51—75 76-100 101-125 28 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. voor 99 VIII. Opheffing Noodregeling. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Omtrent de verdere regeling der werkloosheidsverzeke ring bevat de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag Hoofdstuk VII B der Staatsbegrooting 1916 de mededeeling, dat in bewerking is een regeling der werk loosheidsverzekering als zoodanig dus niet als Nood regeling, doch als blijvende regeling, waarbij de - 3.50 - 4.75 - 6.— - 7.— week. 99 99 die ingevolge het Rijks voorschrift moeten worden overge- legd ter bepaling van het aandeel van het Rijk in de uit- keeringeu, dat door den Rjjksverifieateur een ander stand punt werd ingenomen. Aan onze Gemeente werd alsnog voorgeschreven de kasboeken der plaatselijke werklozen kassen te rekenen van 1 Augustus 1914 af in dier voege te doen wijzigen, dat geen kosten voor administratie in rekening werden gebracht. Het gevolg hiervan was veel werk, dat bij een duidelijk ministerieel voorschrift onnoodig zou geweest zijn, aangezien bijna alle, oorspronkelijk door het Fondsbestuur vastgestelde „uitputtingsdata” wijziging ondergingen, ter wijl naar aanleiding van de verandering der kasboeken ook weder de genoemde verrekeningsstaten moesten worden ge wijzigd, zoodat uitbetaling van het Rjjksaandeel in de kos ten der Noodregeling voorloopig niet kon plaats hebben. Dit is te zonderlinger, daar ons Bestuur bekend is, dat het standpunt van het Rijksbureau niet werd ingenomen ten opzichte van verschillende andere gemeenten in ons land; zoo werd o.a. voor de Gemeente Rotterdam van Rijks wege een speciaal tapief van de in rekening te brengen administratiekosten vastgesteld, dat er als volgt uitziet: 25 werkloozen f 2.— per verder voor elke 25 werkloozen tot een totaal van 500 f 1. per week meer. Verzet van de zijde der kassen tegen bovengenoemde van den regel afwijkende voorschriften is natuurlijk niet uitge bleven. Het is o.a. bekend, dat de Alg. Ned. Bond van Meubelma kers, Behangers e. a. v. besloot, van zijn leden een extra- contributie te heffen, tot dekking van de niet door het Rijk geaccepteerde kosten van administratie, zooals con trole, zaalhuur, verzuim, vergoeding secretaris-werkzaam- heden, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1019