101 werd een schotwerk geplaatst; in lokaal 8 werd de waschbak vernieuwd; de bestrating in het gasmeter- lokaal werd vernieuwd; de zinken afdekking van de achterste lantaarngroep boven de groote zaal en de zinken afdekking boven lokaal 24, werden vernieuwd; de vertrekken van perceel Prinsessegracht No. 2 wer den ingericht tot leslokalen voor de Academie en in verband daarmede w’erd aan de achterzijde van de perceelen Prinsessegracht Nos. 2 en 2a een doorgang gemaakt; de open plaats tusschen het Museum van Kunstnijverheid en perceel Prinsessegracht No. 2a over dekt en in den tuinmuur tusschen de Academie en perceel Prinsessegracht No. 2 een doorgang gemaakt. Voorzieningen en verbeteringen in verband met brand gevaar werden aangebracht in de scholenDe Vlieger-' straat, Korte Lombardstraat No. 7, Korte Lombardstraat No. 11, Zuidw’al, Schelpkade, Waalstraat, Falckstraat, Koningin-Emmakade No. 119, Alexanderplein, Atjeh- straat, Van-Merlenstraat, Van-Swindenstraat, Amalia-van- Solmsstraat, H. B. S. aan de Raamstraat en Gebouw van den Gemeentelijken Handelscursus. Deze voorzieningen bestonden uit: a. omhangen van deuren van den hoofdingang van alle genoemde scholen, behalve van die van de scholen Schelpkade, Waalstraat, Amalia-van-Solmsstraat en het Gebouw’ van den Gemeentelijken Handelscursus; b. aanbrengen van asbestisoleerplaten onder alle kachels in genoemde scholen, behalve onder die van de H. B. S. Raamstraat en het Gebouw van den Gemeente lijken Handelscursus; c. vervangen van de houten deuren der brandstoffen bergplaatsen door ijzeren brandvrije deuren in de scholen De-Vliegerstraat, Korte Lombardstraat No. 7, Korte Lom bardstraat No. 11, Schelpkade, Waalstraat, Atjehstraat, Van-Merlenstraat, Van-Swindenstraat, Amalia-van-Solm- straat en het Gebouw’ van den Gem. Handelscursus; d. omhangen van deuren van de gymnastieklokalen van de scholen Korte Lombardstraat No. 7, Alexander plein, Atjehstraat, Van-Merlenstraat en Van-Sw’inden straat; e. omhangen van deuren onder het trapbordes en aan de Z.-W. en de Z.-O. zijde van de gang in de school aan de Korte Lombardstraat No. 11;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 101