27 IX. Slot. 31 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Het spreekt, vanzelf dat met de invoering der Noodrege- ling ook de administratie van het Fonds belangrijk is uit gebreid en gewijzigd. Zonden vroeger de kassen maaudlijsten in van de werk- looze leden en van de gedane uitkeeringen, nu volgens de Noodregeling de uitkeeringen per week moeten geschie- fende zoodanige uitkeering aan leden van Centrale Werkloozenkassen, besloten, hiertegen geen bezwaar te moeten maken. Aan deze goedkeuring is de uitdrukkelijke voorwaarde verbonden, dat slechts uitkeering zal worden verstrekt aan zoodanige „uitgetrokken” valide leden, die werkloos zijn, omdat geen arbeid voor hen beschikbaar is, die dus volgens de strekking en beteekenis eener werkloozenverzekering, uitkeering mogen genieten. De hierbedoelde regeling houdt in elk geval 30 April 1916 op te gelden. Hoewel op het volgend jaarverslag wordt vooruitge- loopen, moge volledigheidshalve toch op deze plaats niet onvermeld blijven, het belangrijke ministeriëele schrijven d.d. 19 Januari 1916. (bijlage Nr. XXV) waarin de Minister aan de Gemeentebesturen uiteen zet hoe hij zich de rege ling van 1 Mei 1916 (toeslag op de contributie) denkt, en waarin tevens de medewerking dezer Besturen wordt ge vraagd ten aanzien van voornoemde blijvende regeling, die o.a. inhoudt, dat het Rijk 50 in den totalen bijslag (die als regel 100 bedraagt) zal bijdragen. In zijn advies aan Burgemeester en Wethouders tot aau vaarding van gemeentewege van de door den Minister voor gestelde regeling, zet ons Bestuur uitvoerig de beteekenis der toekomstige regeling en haar gevolgen voor de Ge meente uiteen, (bijlage Nr. XXVI). Het eventueel aanvaarden der nieuwe regeling maakt vanzelf handhaving van het Noorsehe stelsel onmogelijk, te meer omdat de toelating van nationale vakbonden met cen trale werkloozeukas (goedkeuring der reglementen enz.) ge heel zal zijn overgelaten aan den Minister. Als aanvullende verzekering voor de ongeorganiseerden zou meent ons Bestuur dan mogelijk bepaald kunnen worden, dat steun wordt verleend aan zelfstandige onder steuningsfondsen staande buiten de vakorganisatie of ge lijk ook door de meerderheid der Staatscommissie wordt bepleit, steun aau ongeorganiseerden uit een openbare verzekeringskas.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1022