27 32 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. den, heeft vanzelf elke w(eek het verifieeren der uitbeta- lingsstaten plaats. De vereeuigingeu, die dit verlangen, ontvangen een bedrag van vermoedelijke uitkeering in voorschot, het bedrag der benoodigde u i t k e e r i n g wordt dan na controle van onze zijde vastgesteld, en met het verstrekte voorschot de daaropvolgende week ver rekend. Wekelijks wordt op de ledenlijsten aanteekeniug gehou den van nieuwe en afgevoerde leden en van de verande ringen in den burgerlijken staat, en worden de werklooze dagen van ieder lid op de daarvoor ingerichte statistiek- kaarten overgebracht. Deze kaarten zijn eveneens voor de administratie der aangesloten werkloozenkassen beschik baar gesteld. Als gevolg van allerlei wijzigingen in de regeling en van de vele vraagpunten over de toepassing van de vaak inge wikkelde bepalingen, voert ons Bestuur een geregelde cor respondentie met den Minister (Centraal Bureau Werk loosheidsverzekering) en de onderscheidene bij ons Fonds aangesloten kassen. Dikwijls hebben nog besprekingen met de kasbesturen plaats gevonden. In het afgeloopen jaar werd door den Directeur van het Centraal Bureau Werkloosheidsverzekering 2 maal een bijeenkomst gehouden met de Vertegenwoordigers van Ge meentelijke Werkloozenfondsen ter bespreking van de wijze van uitvoering der Noodregeling. Wegens de ingewikkelde financiƫele regeling tusschen Rijk en Gemeente vereischt de behandeling der verreke- ningsstaten begrijpelijk groote zorg. Gegevens omtrent den toestand in de verschillende kas sen worden maandelijks verstrekt aan het Centraal Bureau voor de Statistiek en aan het Centraal Bureau Werkloos heidsverzekering. Ook aan den Minister van Landbouw werd iedere maand een overzicht gezonden van den algemeenen toestand in onze Gemeente. Voorts heeft onzerzijds op bepaalde tijdstippen controle plaats van de kasboeken en contributiestaten der plaatse lijke werkloozenkassen enz. Met betrekking tot de controle vanwege het Rijk kan worden medegedeeld, dat behalve het reeds gemelde speciale onderzoek naar de inrichting der kasboeken van de plaatselijke werkloozenkassen in April 1915, voor het eerst, in October 1915, de controle plaats had van de inge zonden verrekeningsstaten. Nadat omtrent sommige posten aan het Centraal Bureau Werkloosheidsverzekering nadere inlichtingen waren verstrekt, kon op 5 November d. a. v.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1023