I 27 27 J 34 35 s 180.97 j -1 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. VERLIES- EN WINST IEKENING OVER 1»15. DEBET. CREDIT. f 307,13 3.363,35 5 n 43.947,39 n 49.097.85 T5 3.764,50 n r 96.809.74 Gemeente Werkloozenfonds. 307,13 Batig saldo over 1915 71 Onkosten. Over 1915 f 100.480,22 s Contributies. Betaalde contributies Bijdrage der Gemeente. Aandeel in de uitkeeringen Rente. Loopende rente Bijdrage van het Rijk. Aandeel in de uitkeeringen Gemeente ’s-Gravenhage. Terug te ontvangen onkosten R.K. Menbelni., Beh. en Stoffeerdersbond Ver. van Rijtuig- en Caroseriebe werking Schildersgezellenbond, Afd. Den Haag f f 100.480,225 7 1 343,25 27,75 21,— 1.346,50 28,— i 5.942,50 914,- j 927.30 j 767.12 i 1,743,37 i 2.373,88 3.693,75* 548,70 920,62* 1.093,94* 3.598,42* 12.215,15* 6.552,61 19,50 101,12* 1.544,15 i 4.642,03* 5.096,05 4.966.80 i 5.763,00 s 5.437,18* 16.920,83* 5.113,28s 302,76 1.191,74* 924,06 s 1.541,34 Uitkeeringen. Typogr. vereeniging D. E. t'Z. V Mercurius Chr. Typogr.boud in Nederland Ned. R.K. Lato-, Foto- en Chemigr.bond Handelsreizigersver. „Eendracht” Chr. Meubolm., beh. en Stoff.bond Ned. Zeemansvereeniging „Volharding” Ned. Lite-. Foto- en Chemigr.bond. Aig. Ned. bond van Handels- en Kantoorbed. Ned. R.K.Titnmerliedenbond „St. Joseph” Afd. Sch. I Timmerliedenbond Metaal bewerkersbond Bakkersgezellen bond Ned. Chr. Bouwarboidersbond, Aid. Scheveuiugeu n 3.363,35*, Algemeene Nederlandscbe Typografenbond Metselaarsvereeniging „D. V. V.” Opperliedenvereeniging „D. E. S.” R.K. Oud-Weezenver. „St. Hieronymus" Algem. Nederl. Opzichters en Teekenaarsbomi Nederl. Schildersgezellenbond, Afd. Scheveningen. „Door Patrimonium Sterk”i „’s-Gravenhaagsche werkloozenkas" Ned. R.K. Kalk- en Steenbewerkersbond. Slagersgezellenbond Grafische bond „Leo XIII”. Metaalbewerkersbond „St. Eloy” „Onze Hulp Is in den Naam des Heeren” Ned. Chr. Bonwarbeidersbond, Afd. Den Haag Voegersvereeniging „Ons Belang” Ned. R.K. Timmerliedenbond „St. Joseph”, Haag Alg. Ned. bond van Meubelm., Beh. e. a. v. r n r> rt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1025