27 Bijlade 1. GEMEENTE LIJ K WERK LOOZENFONDS. ’s-Gravënhage, 19 Januari 1915. I Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage. Om advies werd door Uw College aan ons Bestuur toe gezonden het voorstel van het raadslid Hoejenbos (Bijlage 1915, No. 28) en het adres van den Haagschen Bestuurders- bond (Bijlage 1915, No. 24) inzake de uitkeeringeu der Ge meente aan werklooze leden van werkloozeukassen. Strekking van het voorstel en van het adres is niet om verandering te brengen in de bestaande uitkeering aan gehuwden en kostwinners. Deze uitkeering moet alzoo, vol gens den voorsteller en volgens adressant, blijven f 1.per werkdag tot een maximum van f 6.per week. Beoogd wordt alleen om wijziging te brengen in het bedrag der uitkeering aan ongehuwdeu, voor zoover dezen niet be lmoren tot een gezin. Voor dezen weuscht de heer Hoe jen bos een uitkeering per werkdag van f 0.70; de Haagsche Bestuurdersbond van f 0.80. Voor de overige ongehuwdeu zou de uitkeering van f 0.50 per werkdag gehandhaafd blijven. Het voorste] van den heer Hoejenbos stemt geheel over een met het amendement, door hem ingediend bij de behan deling der „Noodregeling” (Handelingen 1915, blz. 493— 499) en door den Raad verworpen met 23 tegen 17 stemmen Het wil aan ons Bestuur voorkomen, dat de redenen, die den Raad er toe leidden om op 7 September 1.1. het amende- ment-Hoejenbos te verwerpen, nog gelden. Bepaaldelijk deze reden, dat als een gezin ontvangt een uitkeering van f 6.—, het alleszins redelijk is dat een ongehuwde, ook al is hij bij vreemden tehuis, de helft ontvangt. Wordt be weerd, dat een ongehuwde van f 3.niet kan rondkomen een bewering, die overigens in dit verband niet juist is, aangezien de uitkeering bedoelt niet in al de behoeften van een gezin te voorzien, maar het karakter van steun heeft dan kan een gezin nog minder van f 6.rondkomen. Aan gezien nu noch de heer Hoejenbos, noch de Bestuurders bond aandringt op verhooging van de uitkeering aan ge huwden en kostwinners, zou er een verkeerde verhouding ontstaan tusschen deze uitkeering en die aan ongehuwdeu, 40 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1028