27 I 42 Het Bestuur: H. DE WILDE. Voorzitter. J. G. KRUIS, Secretaris. Misschien was op 7 September 1.1., bij de behandeling van de „Noodregeling” nog iets te zeggen voor het amendement- Hoejenbos; doch nu het Steun-Comitè alhier na dien tijd zyn aandacht ook heeft gewijd aan werklooze leden van werkloozenkasseu en zij allen, voor zoover noodig, een suppletie ontvangen, komt het ons voor, dat het nu geheel overbodig is en zeer zeker in geen geval aanbeveling verdient. Wij hebben alzoo de eer Uw College in overweging te geven, de aanneming van het voorstel-Hoejenbos niet te bevorderen en aan den Raad voor te stellen afwijzend te beschikken op het adres van den Haagschen Bestuurders- bond. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1030