L 27 45 Burgemeester en Wethouders, VAN KARNEBEEK. De Secretaris, M. VAN REENEN. andere gemeenten (b.v. Amsterdam, ’s-Gravenhage, Haar lem) plaats vindt. „Ik meen daarom Uw College beleefdelijk in overweging te mogen geven het daarheen te leiden, dat deze weg worde gekozen”. Het komt ook Burgemeester en Wethouders voor, dat overeenkomstig het door den Minister ingenomen stand punt, in de bij de „noodregeling” vastgestelde uitkeeriugen geen verandering moet worden gebracht. Indien deze rege ling in sommige, misschien vele gevallen en hierbij zij men niet onbillijk door alleen de aandacht te vestigen op ongehuwden, niet tot een gezin behoorend, doch heeft men wel ter dege ook te denken aan groote gezinnen onvol doende mocht zijn, dan zij opgemerkt, dat het Steuncomité alhier, geheel op de wijze als de Minister wenseht, reeds aanvullend optreedt. Hierdoor kunnen, zooals aan Burge meester en Wethouders werd medegedeeld, de door den heer Hoejenbos en den Haagschen Bestuurdersbond be doelde ongehuwde werkloozen, die als lid van een werk- loozenkas f 3.van de Gemeente ontvangen, nog van het Steuncomité verkrijgen een bedrag van ten hoogste f 1.50 per week; terwijl vanzelf aan groote gezinnen door het Steuncomité een toeslag wordt gegeven. Zonder dat de door den Raad op 7 September j.l. als juist aangenomen verhouding tusschen de bedragen der uitkee- ringen voor gehuwden kostwinners en ongehuwden wordt verbroken, is datgene, wat door het voorstel en het adres gewenscht wordt, dus reeds op practische wijze door de suppletoire uitkeeriugen van het Steuncomité verkregen. Bovendien wordt hierdoor ongewensehte uniformiteit voorkomen, aangezien door de Eindcommissie, aan wie door het Steuncomité de beslissing omtrent de aanvragen om ondersteuning is opgedragen, ieder geval op zich zelf wordt beoordeeld. Op grond van het bovenstaande hebben Burgemeester en Wethouders de eer den Raad voor te stellen punt 1 van het voorstel-Hoejenbos niet aan te nemen en afwijzend te be schikken op het adres van den Haagschen Bestuurdersbond. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1033