27 Bijlage III. GEMEENTELIJ K WEB KLOOZENFONDS. ’s-Gravenhage, Februari 1915. Aan de Besturen der aangesloten Werkloozenkassen. Het Bestuur van het Gemeentelijk Wer kloozenfonds: H. DE WILDE, Voorzitter. J. G. KRUIS, Secretaris. In zijne vergadering van 8 Februari 1.1. besloot de Ge meenteraad, dat de aanmelding aan de Gemeentelijke Arbeidsbeurs voor de werkloozen in het vervolg niet ver plichtend zou zijn, maar dat de vereenigiugen, die de con trole zelve willen dragen, dit kunnen doen, terwijl de rege ling van de wijze, waarop het Bestuur van het Gemeentelijk Werkloozenfonds dienovereenkomstig zich zal kunnen over tuigen van de behoorlijkheid van de uitoefening van de controle, aan het Fondsbestuur zelf is overgelaten. In verband hiermede heeft ons Bestuur de eer U te ver zoeken te willen berichten of door Uwe vereeniging in het vervolg nog zal worden gebruik gemaakt van de afstempe ling der .kaarten aan de Gemeentelijke Arbeidsbeurs, dan wel of de controle onder eigen v e r a n t w o o r d e 1 ij k- h e i d zal worden gevoerd. In het eerste geval heeft er geen wijziging in den be- staanden gang van zaken plaats. In het tweede geval heeft ons Bestuur besloten dat, afge zien van andere controlemiddelen, dagelijks aanmelding van alle werklooze. leden van Uwe vereeniging moet ge schieden op een door U vastgesteld uur en bepaalde plaats, bij welke aanmelding de naamteekening van ieder werkloos lid moet worden geplaatst. Aangezien de nieuwe regeling met 1 Maart as. van kracht wordt, verzoekt het Bestuur U zoo spoedig mogelijk te berichten, tot welke wijze van controle door Uw bestuur is besloten; alsmede indien de controle onder Uw eigen verantwoordelijkheid zal worden gehouden opgave van plaats en tijd, waarop.de aanmelding zal geschieden. Indien door Uw bestuur niet vóór 1 Maart a.s. op dit schrijven is geantwoord, wordt geacht, dat ook in het ver volg de kaarten der werklooze leden van Uw kas aan de Gemeentelijke Arbeidsbeurs zullen blijven afgestempeld. 46 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1034