27 49 Bijlage VI. MINISTERIE VAN FINANCIËN. Afdeeling W. V. ’s-Gravenhage, 1 Maart 1915. A. B. C. Aan den Heer Secretaris van het gemeentelijk Werkloozenfonds te ’s-Gravenhage. Centraal Bureau Werkloosheidsverzekering Kneuterdijk 5. ANT FOLMER, Chef van het Centraal Bureau Werkloosheidsverzekering. No. 1951. Betreffende: inkomsten. Ik heb de eer beleefd te verzoeken mij zoo mogelijk eenige inlichtingen te willen verstrekken aangaande de volgende punten: Of en in hoeverre wordt door de aangesloten werk lozenkassen, bij het bepalen der uitkeering voor ge heele of gedeeltelijke werkloosheid, rekening ge houden met inkomsten, die het lid geniet uit: a. anderen loonarbeid dan zijn gewonen arbeid; b. winkelbedrijf, tapperij of ander bedrijf; c. andere inkomsten (bv. ongevallenrente of pensioen) Of en in hoeverre wordt daarbij rekening gehouden met inkomsten, die de echtgenoote van het lid geniet uit: a. loonarbeid; b. winkelbedrijf, tapperij of ander bedrijf? Of en in hoeverre geldt het bovenstaande voor inwo nende kinderen? Is door het gemeentelijk fonds wellicht ten aanzien van een of meer dezer punten, met het oog op bepaalde gevallen of in het algemeen, eene beslissing genomen, dan zoude ik mededeeling dezer beslissing(en) zeer op prijs stellen. VERSLAG GEMEENTELIJK W ERKL00ZENF0NDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1037