27 Bijlage VII. GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. ’s-Gravenhage, 27 April 1915. (w.g.) H. DE WILDE, Voorzitter. (w.g.) J. G. KRUIS, Secretaris. Aan de Besturen der aangesloten werkloozenkassen. Het Bestuur van het Gemeentelijk Werkloozenfonds: De aandacht van ons Bestuur werd gevestigd op de be langrijke besprekingen op de vergadering van de vertegen woordigers van Gemeentelijke Werkloozenfondsen, gehou den op 26 Febr. 1915 te Rotterdam, op welke vergadering werd gewezen op enkele lichtzijden, aan de „Noodregeling” verbonden. Niet slechts op deze, dat er meer uniformiteit komt in de werkloozenverzekering in het algemeen, maar ook hierop, dat er eeu neiging bij tal van werkloozenkassen in ons land is te bespeuren om thans meer dan ooit door drongen van de groote beteekenis van de werkloozenver zekering voor den werkman allengs de contributies der leden van de werkloozenkassen te verhoogen. Tot ons leedwezen moet ons Bestuur verklaren, dat van die neiging om de contributies der leden te verhoogen, waarover de heeren Keesing c.s. in genoemde vergade ring met zooveel waardeering spraken, bij Uw kas tot heden niets te bespeuren is geweest. Ons Bestuur zal het op Imogen prijs stellen, van U zoo spoedig mogelijk te vernemen, of er ook bij Uw Bestuur aan gedacht wordt maatregelen te nemen betreffende de verhooging der contributies; en, zoo neen, om welke redenen daartoe niet wordt overgegaan. 50 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1038