27 52 Bijlage IX. MINISTERIE VAN FINANCIËN. Afdeeling W. V. No. 2755. 's-Gravenhage, 1 Juni 1915. DE MINISTER VAN FINANCIËN. Foor den Minister, De Secretaris-Generaal, DE JONGE. Aan het Bestuur van het Gemeentelijk Werkloozenfonds te ’s-Gravenhage. Onderwerp: Werkloosheid als gevolg van invaliditeit en ouderdom. Het is mij gebleken dat bij verschillende gemeentelijke werkloozenfondsen uitkeeringen geschieden aan zulke ar beiders wier werkloosheid feitelijk het gevolg is van In validiteit of Ouderdom, en die dus niet langs den weg der werkloozenverzekering eene uitkeering moe ten ontvangen. Aangezien hierdoor aan eene gezonde opvatting van het begrip werkloozenverzekering zeer veel schade kan worden toegebracht, waardoor eene goede ontwikkeling dezer ver zekering ernstige belemmering ondervindt, heb ik de eer, in het belang van dezen tak van verzekering, de aandacht van Uw Bestuur op dit punt te vestigen. Niet altijd is het natuurlijk gemakkelijk uit te maken, of inderdaad invaliditeit of ouderdom de oorzaak der werk loosheid is, doch zoo eenigszins mogelijk moet toch het be ginsel streng doorgevoerd worden, en ik meen daarbij ook op Uwe medewerking te mogen rekenen. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1040