27 56 Bijlage XI. MINISTERIE VAN FINANCIËN. Afdeeling W. V. No. 3013. ’s-Gravenhage, 30 Juni 1915. De Minister van Financiën, TREUB. Aan het Bestuur van het Gemeentelijk Werkloozenfonds te ’s-Gravenhage. In de circulaire van 28 September 1914, Afd. W. V. No. 106. is sub VI in aansluiting aan de circulaire van 22 Augus tus 1914 La. C. Afdeeling Arbeid nadrukkelijk de aan dacht er op gevestigd, dat eene der voorwaarden, waarop nieuwe leden van werkloozenkassen tot het recht op uit- keering bij werkloosheid worden toegelaten, deze is, dat zij gedurende drie maanden, waarin zij niet werkloos waren, contributie voor de werkloozenkas hebben betaald, en dat daarbij dus niet medetellen weken, waarin ofschoon men werkloos is toch contributie zou worden gestort. Er hebben zich echter gevallen voorgedaan, waarin werk- loozen door eene werkloozenkas voor eene uitkeering in aanmerking zijn gebracht, ofschoon zij aan bovenvermelde voorwaarde niet hadden voldaan. Daarom veroorloof ik mij nog eens uitdrukkelijk Uwe aandacht op deze bepaling te vestigen, en U te verzoeken ook de bij Uw fonds aangesloten werkloozenkassen uit te uoodigen, op hare naleving steeds te willen letten. Onderwerp: Contributie voor de werkloozenkassen. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENEONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1044