27 57 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Bijlage XII. MINISTERIE VAN FINANCIËN. Afdeel ing W. V. No. 3074. ’s-Gravenhage, 6 Juli 1915. Onderwerp: Inschrijving bij de Arbeidsbeurs. Eene der voorwaarden, waaronder werkloozenkassen tot de noodregeling zijn toegelaten, is deze, dat de werklooze leden als werkzoekenden moeten zijn ingeschreven bij de Arbeidsbeurs. Naleving dezer voorwaarden is natuurlijk voor de werk- loozen van groot belang, omdat hun langs dien weg door de arbeidsbeurzen arbeid kan worden aangeboden. Dit is des te meer het geval, waar de arbeidsbeurzen door de onder mijn Departement ressorteerende Centrale Arbeids beurs steeds en snel op de hoogte worden gehouden van ■open plaatsen, die elders in het land bij de arbeidsbeurzen zijn opgegeven, doch niet plaatselijk konden worden ver vuld. Langs dien weg kan den werklooze dus ook passende arbeid buiten zijne woonplaats worden aangeboden, tot aan vaarding waarvan hij onder de U bekende beperking wat het loon aangaat verplicht is. De plicht tot inschrijving bij de arbeidsbeurs houdt uiteraard in, dat de werkloozen de inschrijving bij de arbeidsbeurs telkens, zoodra zij is vervallen (wat bij de meeste arbeidsbeurzen na veertien ■dagen geschiedt), doen vernieuwen en voorts, dat, wanneer een werklooze arbeid heeft gehad, doch opnieuw werkloos wordt, hij zich dadelijk weer doet inschrijven. De verplichting geldt voorts voor alle werklooze leden, ook voor de gedeeltelijk werkloozen. Een onderzoek bij sommige arbeidsbeurzen toonde echter aan, dat niet altijd aan de verplichting tot inschrijving nauwkeurig de hand wordt gehouden, ofschoon het niet- voldoen er aan het recht op uitkeering zou doen verloren gaan. In den aanvang der crisis en der werking van de noodregeling is waarschijnlijk de. verplichting wel alge meen nagekomen, doch geleidelijk schijnt te dien aanzien eenige verslapping ingetreden. Het heeft b.v. inline aandacht getrokken, dat, terwijl in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1045