27 58 sommige plaatsen des lands in een bepaald beroep open plaatsen niet konden worden bezet, in andere gemeenten in datzelfde beroep voortdurend arbeiders werkloos bleven. Ik acht het daarom van groot belang voor de werkloozen, dat aan het nakomen der verplichting steeds de hand wordt gehouden. Het is voor hen van veel beteekenis, dat geen gelegenheid om passenden arbeid te verkrijgen, hun ontga, ook al is die-arbeid verkrijgbaar in eene andere gemeente dan die hunner woonplaats, en door de groote uitbreiding, welke de intercommunale arbeidsbemiddeling heeft ver kregen, en nog zal verkrijgen als gevolg van de krachtige bemoeiingen der Vereeniging van Nederlandsche Arbeids beurzen, wordt die beteekenis nog zeer vergroot. Ik heb de eer, U uit te noodigen, zooveel mogelijk te wil len bevorderen, dat aan meergenoemde voorwaarde stipt worde voldaan, niet het minst ook wat aangaat vernieu wing der inschrijving en wederinschrijving bij terugge keerde werkloosheid. Het zon aanbeveling verdienen, dat U de besturen der ingeschreven werkloozenkassen nog eens uitdrukkelijk op de verplichting wijst, onder herinnering, dat niet-voldoening daaraan verlies van aanspraak op uitkeering ten gevolge heeft. Stellig zullen de werkloozenkassen, zoo zij er op gewezen worden, dat niet altijd de verplichting wordt nagekomen, zooveel mogelijk er toe medewerken, om te bevorderen, dat zjj worde nageleefd, van welke omstandigheid Uw Bestuur zich trouwens kan doen overtuigen. De verplichting tot inschrijving bij eene arbeidsbeurs be staat ook, wanneer in eene gemeente in plaats van eene gemeentelijke arbeidsbeurs, aanwezig is eene, volgens de zelfde beginselen werkende particuliere arbeidsbeurs, gelijk o.a. te Maastricht en Roermond het geval is. Wanneer in eene gemeente g e e n e arbeidsbeurs aanwezig is, is het wenschelijk, dat de inschrijving geschiede bij de arbeidsbeurs, waaronder de gemeente zal ressorteereu in het stelsel van intercommunale arbeidsbemiddeling, zooals dat door de Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeur zen in bare laatste vergadering is vastgesteld en spoedig zal worden doorgevoerd. Ofschoon, na invoering van dat stelsel, voor zulke ge meenten de inschrijving van werkloozen bij de districts arbeidsbeurs voor zooveel noodig door tusschenkomst van plaatselijke agenten zal geschieden, of eenvoudige inschrij ving bjj den plaatselijken agent voldoende is, is het toch aan te bevelen, omtrent die inschrijving met de districts arbeidsbeurs reeds thans overleg te plegen, opdat aan de VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1046