27 63 Bijlage XIV. ’s-Gravenhage, September 1915. H. DE WILDE, Voorzitter. J. G. KRUIS, Secretaris. GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. STADHUIS. Het Bestuur van het Gemeentelijk Werkloozenfonds: Aan Heeren Werkgevers. Meermalen heeft de controle van ons Bestuur aan het licht gebracht, dat leden van de bij ons fonds aangesloten werkloozenkassen ten onrechte in aanmerking werden ge bracht voor uitkeering. Hoewel door ons Bestuur steeds getracht is zooveel moge lijk controle uit te oefenen, spreekt het vanzelf, dat bij de uitgebreidheid, welke de werkloosheid sedert het optreden van de buitengewone omstandigheden heeft aangenomen, niet elk geval van werkloosheid van onzeutwege is onder zocht kunnen worden voordat uitkeering werd verleend. Aangezien slechts uitkeering wordt gegeven, in geval van „onvrijwillige” werkloosheid, is voor een juiste beoordee- ling allereerst noodig, de reden van het ontslag te kennen; voorts den datum van ingang van het ontslag en in ver band met het eindigen der uitkeering den datum, waarop de werkman weer arbeid heeft gevonden. Het Bestuur zou het daarom op hoogen prijs stellen, in dien U door invulling van een bijgaand formulier ons wekelijks omtrent Uw personeel, voor zoover het is aangesloten bii een werkloozenkas, de hier bedoelde inlich tingen zoudt willen verstrekken. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1051