27 65 Bijlage XVI. MINISTERIE VAN FINANCIËN. Afdeeling W. V. No. 4274. 's-Gravenhage, 25 Nov. 1915. De Minister van Financiën, TREUB. Onderwerp: Vervolg op schrijven van 2 Juli 1915 No. 2745 Afd. W. V., betreffende militairen die met verlof gaan. Aan het Bestuur van het Gemeentelijk Werkloozenfonds te 's-Gravenhage. Ik heb de eer U mede te deelen, dat hetgeen in mijn schrij ven van 27 Mei jl. No. 2745 afd. W. V. is vermeld aangaande militairen, die den 15 Mei j.l. met verlof zijn gegaan, ook zal gelden voor de militairen, die zoo zij het wenschen - als behooreude tot de lichting 1908, in den loop der maand Nov. 1915 met klein verlof kunnen gaan. Ik verzoek U van het bovenstaande mededeeling te wil len doen aan de bij Uw fonds aangesloten kassen. Echter is tegelijkertijd eene regeling getroffen, waardoor aan hen, die van de aangeboden gelegenheid gebruik ma ken, vanwege het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 gedurende drie weken eene uitkeering kan worden ver strekt, ten einde hen aldus in de gelegenheid te stellen, werk te zoeken. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1053