27 67 Bijlage XVIII. MINISTERIE VAN FINANCIËN. Afdeeliug W. V. No. 4438. ’s-Gravenhage, 17 Dec. 1915. De Minister van Financiën, TREUB. Ik heb de eei- U mede te deelen, dat hetgeen iu mijn schrijven van 25 November j.l. No. 4274 Afdeeling W. V. is vermeld aangaande militairen, die met verlof gaan, ook zal gelden voor de militairen, die zoo zij het wenschen als behoorende tot de lichtingen, die in den loop der maan den December 1915 en Januari 1916 en daarna met klein verlof kunnen gaan, daarvan gebruik maken. Ik verzoek U van het bovenstaande mededeeling te wil len doen aan de bij Uw fonds aangesloten kassen. Aan het Bestuur van het Gemeentelijk Werklozenfonds. Onderwerp: Vervolg op schrijven van 25 November 1915, Afdeeliug W.V. No. 4274 betreffende militairen die met verlof gaan. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1055