27 69 VERSLAG GEMEEXTELIJK WERKLOOZENFONDS Bijlage XX. MINISTERIE VAN FINANCIËN. Afdeeling W. V. No. 4472. ’s-Gravenhage, 21 Dee. 1915. die geus b. inschrijving arbeidsbeurs. Door den Werkloosheidsraad is aanbevolen, er bij de be sturen van werklozenfondsen en werkloozenkassen voort durend op aan te dringen, dat zij nauwkeurig onderzoeken, of de werkloosheid van hen, die op uitkeering ingevolge de uoodregeliug voor de eerste maal of bij voortduring aan spraak maken, niet het gevolg is van werkstaking, uitslui ting, ouderdom, invaliditeit, ongeval, ziekte, dronkenschap, onwil of nalatigheid om passend werk te aanvaarden. Ik meen goed te doen, door, in aansluiting hieraan, in het belang der werkloosheidsverzekering als gewichtig sociaal instituut, bij vernieuwing Uwe aandacht er op te vestigen, dat zulk een onderzoek mij ook zeer gewenscht voorkomt en dat aan werkloozen, wier werkloosheid het gevolg is van de bovenvermelde omstandigheden, in geen geval in gevolge de noodregeling uitkeering mag worden verleend. Wanneer èn de besturen der werkloozenkassen èn die der werklozenfondsen hiermede steeds rekening houden, zal aldus de werkloozenverzekering zeer gebaat worden. In verband met de aanbieding van passend werk aan werkloozen moge ik, eveneens bij vernieuwing, Uwe aan dacht vestigen op de verplichting tot inschrijving bij de arbeidsbeurs, zoodra een lid eener werkloozenkas zonder werk geraakt. Daarmede zullen de belangen der werkloozen het best gediend worden, omdat dan de gelegenheid, hun passend werk aan te bieden, veel vergroot wordt, te meer nu den 1 Januari 1916 de intercommunale arbeidsbemidde ling in werking treedt. Niet alleen echter is het noodig, dat de inschrijving bij de arbeidsbeurs spoedig geschiede, doch de werklooze be hoort ook er voor zorg te dragen, dat hij bij die instelling Onderwerp: uitkeeringen aan hen, werkloos zijn vol- invaliditeit enz.; bij de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1057