27 74 Bijlage XXII. MINISTERIE VAN FINANCIËN. Afdeeling W. V. No. 4560. 's-G ravenba ge, 29 Dec. 1915. De Minister van Financiën, TREUB. Aan de Besturen van Vakbonden met Centrale Werkloozenkassen. Aan de Besturen der Gemeentelijke Werklozenfondsen. Onderwerp: Vervolg op schrijven van 9 en 17 December 1915 Nos. 4374 en 4438 Afd. W. V., betreffende termijn na welken het recht op uitkeering in treedt en militairen die met verlof gaan. Ten vervolge op nevensvermelde circulaires, heb ik de eer Uw Bestuur mede te deelen, dat deze in wederzijdsch verband met elkander moeten worden gelezen. De in de circulaire van 17 December bedoelde militairen, die met verlof gaan, zullen derhalve, voor zoover zulks na 18 Dec. 1915 geschiedt, recht op uitkeering (bijslag) niet verkrijgen na drie maanden contributiebetaling. doch slechts met inachtneming van de termijnen van lidmaat schap en contributiebetaling, welke in de reglementen hun ner werkloozenkassen als voorwaarde voor het recht op uitkeering zijn gesteld. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1062