27 79 No. 4672. ’s-Gravenhage, 19 Jan. 1916. Bijlage XXV. MINISTERIE VAN FINANCIËN. Afdeeling W. V. Onderwerp: Werkloosheidsverzekering. Met 1 bijlage. De door de circulaire van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 22 Augustus 1914, La. C, afd. A, in het leven geroepen, en met krachtige medewerking der gemeentebesturen ingevoerde, noodregeling in zake werk loosheidsverzekering heeft haar hoofddoel volkomen be reikt te weten de bestaande verzekering voor ondergang te behoeden en daarmede, den arbeiders, die zich opofferin gen hadden getroost, om in geval van werkloosheid gewaar borgd te zijn tegen den allerergsten nood, het vertrouwen te geven, dat hun in deze zóó plotseling ingetreden en zóó hevige crisis die waarborg niet zou ontvallen. De werkloosheidsverzekering is door de economische oorlogserisis niet uit elkander geslagen, noch zelfs ont wricht. De beide nadeelen, die als gevolg dier crisis konden worden verwacht, de uitputting en ontbinding van kas sen en de vermindering van het vertrouwen der arbeiders in hunne verzekeringsiustituten zijn, door het tijdig ver- leenen van extra-steun door Rijk en gemeenten, gekeerd. En niet slechts dit mag op de creditzijde der noodregeling worden geboekt, al zou het op zich zelf reeds van groote beteekenis zijn geweest, indien zij alleen een afwerendeu en beschermenden invloed had geoefend. Ontwikkeling der verzekering tydens de noodregeling. Toeneming in ledental der bestaande werkloozen kassen. In de eerste plaats is in zoo goed als alle bestaande werkloozenkassen, althans voor zoover die de beroepsge- nooten over liet geheele land omvatten, het aantal leden toegenomen, in sommige vrij belangrijk. Dit reeds duidt er op, dat het vertrouwen der arbeiders in de werkloosheids verzekering niet slechts is gehandhaafd, maar versterkt. b. Oprichting van centrale werkloozenkassen in beroe pen, waar de werkloosheidsverzekering nog niet bestond. Voorts en dat wijst er in nog sterker mate op, dat de Aan de Gemeentebesturen. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1067