27 87 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Bureau voor Werkloosheidsverzekering eu door de gemeen telijke werklozenfondsen worden uitgeoefend; zij staan den besturen der werkloozenkassen met deskundige advie zen steeds ter zijde en zullen dat moeten blijven doen. Ten aanzien van eene behoorlijke belegging en bewaring der gelden, de vorming van reserves en de besteding daarvan in tijden van slechte bedrijfsconjunctuur, zullen mede de noodige waarborgen worden verlangd en regelingen ge troffen. Dat gevoegd bij het vertrouwen, dat de werkloozenkassen zieh tijdens de noodregeliug in het algemeen hebben waar dig getoond, geeft mij voldoende reden, om bet bezwaar der Staatscommissie thans niet meer in die mate aanwezig te achten, dat overgang naar het stelsel van bijslag op de con- tributiën naar eene verdere toekomst zou moeten worden verschoven. De ervaring aangaande de werkloosheidskansen, die ik evenzeer als de Staatscommissie noodig acht, is sedert het uitbrengen van haar Eindverslag belangrijk toegenomen. Door het Centraal Bureau voor Werkloosheidsverzekering worden dienaangaande voortdurend cijfers en gegevens verzameld, die den werkloozenkassen ten dienste staan. Gelijk voorts uit de bijlage sub C blijkt zullen de bedragen der contribution door de overheid moeten worden goedge keurd en kan wanneer de noodzakelijkheid aanwezig is wijziging der reglementen ook te dezen opzichte, na over leg met de besturen der werkloozenkassen, geëischt worden. Daardoor zullen die contributiën gaandeweg met de werk loosheidskansen in de vereischte overeenstemming kunnen worden gebracht. Op bovenstaande gronden aeht ik thans het tijdstip aan gebroken, om bij het verstrekken van overheidssteun aan werkloosheidskassen over te gaan tot het verleenen van bjjslag op de contributiën. In dezen bijslag zal dan het Rijk de helft bijdragen, waardoor gelijk ik reeds opmerkte den gemeenten in hare geldelijke offers belangrijk zal wor den tegemoet gekomen. Er is echter ook voor de gemeentebesturen nog een bij zonder voordeel aan dezen overgang verbonden. Immers, bij verleening van bijslag naar de uitkeeringen, moet het bijslagbedrag van jaar tot jaar schommelen, met het na- deelige gevolg, dat het te betalen bedrag hoog zal zijn, als er veel werkloosheid heerscht en in den regel de gemeente ook reeds uit anderen hoofde in minder gunstige finan- eieele conditie verkeert. Bij verleening van bijslag volgens de contributiën zal daarentegen het bedrag van jaar tot jaar weinig afwisseling vertoonen en vooral groeien door

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1075