27 88 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Vergelijk: Eindverslag der Staatscommissie over de werk loosheid IX, biz, 8115. Vergelijk aangehaald werk, blz. 842. de toeneming der verzekering en de vermeerdering van de eigen offers der verzekerden voor reserve-vorming. De gemeentebesturen weten dus steeds bij benadering welk bedrag elk jaar voor bijslag op de contribution, bijeenge bracht door in de gemeente tronende verzekerden, op de begrooting moet worden gebracht; zij hebben in slechte jaren niet meer bij te dragen dan in normale omstandig heden, terwijl niettemin in die slechte' jaren als gevolg der reserve-vorming voor het doen van uitkeeringen van te voren is gezorgd. Tenslotte een enkel woord, waarom ik het wenschelijk acht, thans te komen tot eeue nationale regeling der werk loosheidsverzekering. Niet langer moet de overheidssteun worden verleend alleen in enkele gemeenten, die zich het werkloosheidsvraagstuk aantrekken. Die steun moet in alle gemeenten worden verleend (door gemeenteen Rijk samen), waar arbeiders wonen, die, door het geregeld betalen van bijdragen, tonnen, zelf voor den kwaden dag der werkloos heid te willen zorgen. Daardoor zal de tegen werkloosheid verzekerde arbeider, ongeacht waar hij woont, bij werkloos heid van uitkeering verzekerd zijn. Dat zal de verbreiding der werkloosheidsverzekering mogelijk maken ook in die gemeenten, waar zy nog niet of weinig wortel schoot. Vele bezwaren, welke tegen de, tot nu toe voor normale tijden, geldende plaatselijke regelingen worden aange voerd zullen kunnen verdwijnen. Met enkele voorbeelden moge ik dat toelichten, zonder overigens op al die bezwa ren in te gaan. Een verzekerde, die verhuist uit eene gemeente met bij slag naar eene gemeente zonder bijslag, ondervindt daarvan onvermijdelijk de nadeelige gevolgen, die bij eene algemeene regeling kunnen worden weggenomen. De bepaling, dat de verzekerde in eene bijslag verleenende gemeente, w aarheen hij verhuist uit eene andere, waar eveneens bijslag wordt verleend, opnieuw’ gedurende een bepaalden tijd moet heb ben gewoond, alvorens er recht op uitkeering te genieten, zal kunnen vervallen, indien alle gemeenten tot de nieuwe regeling toetreden. Doch meer in het bijzonder vestig ik er de aandacht op, •dat de met 1 Januari 1916 in werking getreden intercom munale en nationale arbeidsbemiddeling de uitbreiding •der verzekering en hare vestiging op soliden grondslag belangrijk zal bevorderen. Zij zal de werkloosheid binnen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1076