27 90 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. De tüdelüke regeling sub A werd volledigheidshalve bijge voegd, om het verband duidelijk te doen uitkonien. Onder B en C van de bij dit schrijven gevoegde bijlage is een voorloopig schema opgenomen van de nieuwe regeling, zooals ik mij die in hoofdtrekken denk en zooals die dooi de Commissie voor de Werkloosheidsverzekering uit den Werkloosheidsraad in hoofdzaak wordt onderschreven. Gelijk U daaruit zal blijken, stel ik mij voor, de regeling op 1 Mei 1916 in werking te doen treden. Opgemerkt zij, dat de bepalingen sub IV, V en VI van schema B slechts over gangsbepalingen tot de nieuwe regeling bevatten, die be vorderen: b. dat, zoo de werkloosheid nè 1 Mei 1916 nog zoodanig karakter mocht vertoonen, dat sommige kassen hare regle mentaire uitkeeringen niet zonden kunnen verstrekken, toch de reglementair rechthebbende leden zullen kunnen worden geholpen, waartoe aan de gemeenten de steun van het Rijk wordt verzekerd. bepaald oogenblik klein schijnen, in andere tijden groot kunnen worden. Voorzoover werd opgezien tegen omslach tige administratie kan ik mededeelen, dat bij de nieuwe regeling de administratie eenvoudig zal worden ingericht. Voorzoover men de noodregeling als zoodanig niet goed vond, omdat zij te weinig het karakter droeg van verzeke ring en de eigen inspanning der verzekerden niet voldoende deed uitkomen, kan van de nieuwe regeling worden gezegd, dat zij dat karakter juist bij uitnemendheid zal vertoonen. Zü is geen noodregeling meer, doch eene blijvende regeling, waarbij het recht op uitkeering slechts bestaat gedurende den in het reglement bepaalden termijn en overeenkomstig daarin opgenomen voorwaarden. Ik moge daarom ook deze gemeenten thans krachtig aan sporen tot de nieuwe regeling toe te treden. Wat de- punten 1 en II aangaat, zoude wellicht de een voudigste gang van zaken deze kunnen zijn, dat het Rijk aan de centrale werkloozenkassen den bijslag betaalt en 50 pet. daarvan van de gemeenten terugvordert. Voor da plaatselijke werkloozenkassen zal de omgekeerde regeling de eenvoudigste kunnen zijn. Echter worden deze regelingen nog overwogen. a. dat de werkloozenkassen met voldoende vermogen de nieuwe regeling zullen intreden, en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1078