27 92 Bülage XXV a. BIJLAGE, behoorende bij schrijven d.d. 19 Januari 1916, Departement van Financiën, no. 4672, afd. W. V. A. Regeling betreffende het weder functioneeren van centrale werkloozenkassen. (Circulaire van 27 December 1915, afd. W. V., no. 4520). (Reeds afgedrukt blz. 71 B. Schema eener regeling betreffende het verleenen van bijslag op de contributiën en eener blijvende R ijkssu bsidieregeling. I. Aan werkloozenkasseu, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, en tot de in deze bepalingen bedoelde regeling toe gelaten zijn, wordt, te rekenen van 1 Mei 1916, door de ge meentelijke werkloosheidsfondsen bijslag verleend op de werkelijk van de leden voor de kas ingekomen contributiën (bijdragen, premiën). II. Deze bijslag bedraagt in den regel 100 pet. der inge komen contributiën (bijdragen, premiën). Hij kan echter in bijzondere gevallen hooger of lager dan 100 pet. worden gesteld. III. Van de door de gemeentelijke werkloosheidsfondsen, overeenkomstig het bepaalde sub I en II, uitgekeerde be dragen wordt de helft door het Rijk vergoed. Mocht het blijken, dat kleine gemeenten in verhouding tot hare draagkracht te veel door het bepaalde sub II wor den gedrukt, dan kan voor haar eene bijzondere regeling worden getroffen. IV. De werkloozenkasseu verstrekken de uitkeeringen uitsluitend aan hare werklooze leden die reglementaire rechten bezitten, overeenkomstig hare eigen reglementen, behalve ten aanzien der bedragen, voor welke die der nood- regeling gelden; bijslag op uitkeeringen wordt niet ver strekt. V. Wanneer eene werkloozenkas op 1 Mei 1916 nog niet 75 pet. van het vermogen heeft bereikt, dat zij op 1 Augus tus 1914 bevatte, kan worden bepaald, dat tijdelijk de regle mentaire uitkeeringen geheel geschieden voor rekening der overheid volgens de bepalingen, die golden voor de nood- regeling, doch niet langer dan totdat het voornoemde saldo is verkregen. Het bovenstaande wordt bepaald voor centrale kassen VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1080