27 94 De besturen der centrale werkloozenkassen moeten boven dien de administratie inrichten volgens voorschriften, door *‘den Directeur van het Centraal Bureau voor Werkloos heidsverzekering in overleg met die besturen vast te stellen; de besturen der plaatselijke werkloozenkassen moeten de administratie inriehten volgens voorschriften door het be stuur van bet gemeentelijk werkloosheidsfonds vast te stel len in overleg met voornoemden Directeur. Wijzigingen in de reglementen van toegelaten kassen behoeven gelijke goedkeuring als boven is aangegeven. Deze goedkeuring sluit niet uit, dat wanneer de erva ring de noodzakelijkheid bewijst aan de besturen der werkloozenkassen opnieuw de eisch wordt gesteld, wijzi gingen in de reglementen te brengen. Indien het bestuur eener werkloozenkas niet zoodanige maatregelen neemt, dat de goedkeuring kan worden ver leend, houdt voor haar de regeling op te gelden. IT. De goedkeuring der reglementen zal ook moeten om vatten de wijze van beheer en belegging van contributie en bijslag en de controle op de werkloosheid. III. De vaststelling van het percentage van den bijslag geschiedt voor centrale werkloozenkassen door den Minis ter van Financiën, voor plaatselijke door het Bestuur van het gemeentelijk werkloozenfonds in overleg met den Direc teur van het Centraal Bureau voor Werkloosheidsverzeke ring. IV. De goedkeuring der reglementen kan tegelijkertijd toelating tot de in art. I bedoelde regeling inhouden. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZESFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1082