27 95 Bijlage XXVI. ’s-Gravenhage, 12 Febr. 1916. GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. AFSCHRIFT. Aan de Heeren Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage. 1 ■I Het door den Minister van Financiën d.d. 19 Januari 1916 tot de Gemeentebesturen gericht schrijven werd door Uw College aan ons Bestuur gezonden om advies. Alvorens hieraan te voldoen, veroorloven wij ons er aan te herinneren, dat ingevolge de missiven van voornoemden Minister d.d. 27 December 1.1. en 7 Januari 1.1. het in de bedoeling ligt van de Regeering om tegen 1 Mei a.s. de „Noodregeling” te doen eindigen. In verband daarmede, zijn bij wijze van overgang door den Minister twee maatregelen genomen. In de eerste plaats, dat de kassen weer zelve moeten uitkeereu, zoodra haar vermogen op het peil staat van 1 Augustus 1914. In de tweede plaats, dat als regel de z.g. „uitgetrokken” leden na 26 Februari 1916 niet meer in aanmerking komen voor uitkeering en bijslag. Wij stellen er prijs op, onze ingenomenheid met deze twee maatregelen aan Uw College te kennen te geven. Wat nu betreft het schrijven van den Minister van Financiën d.d. 19 Januari 1916. zij allereerst er op gewezen, dat het in de bedoeling van de Regeering schijnt te liggen om, in afwachting van een wettelijke regeling, van Rijks wege de werkloozenverzekering in ons land te steunen. De voorloopige regeling, in dit schrijven bedoeld, beoogt in hoofdzaak te voorkomen, dat door het eindigen van de „Noodregeling” de werkloozenverzekering in haar verdere ontwikkeling zou belemmerd worden. Dientengevolge wordt in uitzicht gesteld, dat het Rijk te beginnen met 1 Mei a.s. •zal bijdragen tot de helft in de kosten voor bijslag, zoodat de Gemeente voor wat betreft het bedrag van den bijslag de andere helft zou betalen. Intussehen wenscht de Regee ring dezen geldelijken steun te verleenen in een vorm, waardoor de verzekering zelve, beter dan tot heden het geval was, tot haar recht kan komen. Volgens het minis terieel schrijven ligt het namelijk in het voornemen van de Regeering om, in afwijking van het bestaande systeem, den geldelijken steun afhankelijk te maken van het bedrag VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. ■I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1083