27 97 tot heden moest Ledental Totaal per week Totaal per jaar f 1050.— f 54600.— in dit geval de helft of ruim - zullen stijgen. Niet slechts omdat verwacht mag worden, dat de werkloozenverzekering zich verder zal uitbreiden, maar ook omdat bij de te verwachten verhooging der con tributies het aandeel, dat de Gemeente zal hebben te be talen in den bijslag hooger zal zijn dan worden verleend. Dit zij als volgt toegelicht: Gemiddelde (verhoogde) contributie 15 cent De Gemeente betaalt f 27000.—. Vroeger keerde het fonds gemiddeld per jaar uit pl.m. f 3500.—. Het aantal verzekerden bedroeg toen slechts 1/6 van het tegenwoordige ledental. De Gemeente zou volgens het oude systeem (toeslag op uitkeeringen) thans ongeveer hebben te betalen 6 X f 3500.of f 21000.of f 6000 minder. Hieruit blijkt, dat inderdaad de Gemeente voor zwaarder geldelijke offers zal komen te staan. Ons Bestuur heeft zich echter evenwel de vraag gesteld of deze offers zich de Gemeente niet zal mogen getroosten, in verband met de resultaten, die van de nieuwe regeling mogen worden ver wacht. Bepaaldelijk zij er op gewezen, dat indien de werkloozen- kas een behoorlijk reservefonds krijgt, zij haar leden bij min of meer groote werkloosheid den geheelen reglemen- tairen termijn zal kunnen steunen, waardoor de menschen niet gedreven zullen worden naar een Steun-comité of naar het Burgerlijk Armbestuur. Op deze wijze zal de Gemeente gevrijwaard worden van uitgaven, waarvoor zij, bij het be staan van zwakke werkloozenkassen, in crisisdagen komt te staan. Doch bovendien moet, naar het oordeel van ons Bestuur, niet licht geacht worden de beteekenis, die ligt in het versterken van het verantwoordelijkheidsgevoel bij de werklieden, gelijk dit blijkbaar beoogd wordt door de Re- geering en waarmede Uw College zich ongetwijfeld zal kunnen vereenigen. Zelfs meent ons Bestuur, dat wanneer het systeem van hooger contributies mocht slagen, de werkloosheidsverzekering een zoodanig peil zou kunnen be reiken, dat uit den aard der zaak de Overheidssteun gelei delijk kon verminderen. Op grond van dit alles aarzelt ons Bestuur dan ook niet om Uw College in overweging te geven aan den Minister te schrijven, dat het zich bereid verklaart mede te werken tot VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZEN FONDS. 7(100

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1085