I 11 27 99 Bijlage XXVII. GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Het Bestuur van het Gemeentelijk Werkloozen fonds (get.) H. DE WILDE, Voorzitter. (gei.) J. G. KRUIS, Secretaris. Mi Eén der voorwaarden, waaronder Werkloozenkassen tot de „n oodrege ling” zijn toegelaten, is deze, dat de werk- looze leden als werkzoekenden moeten zijn inge schreven bij de Gemeentelijke Arbeidsbeurs. Het is noodig gebleken, de werkloozen nog eens u i t- drukkelijk op deze verplichting welke ook geldt voor de gedeeltelijk werkloozen te wijzen, onder herinnering, dat niet-voldoening daaraan verlies van aanspraak op uitkeering ten gevolge heeft. Telkens na 1 4 dagen behoort de inschrijving vernieuwd te worden. VERSLAG GEMEENTELIJK V54ERKLOOZENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 1087